Article thumbnail

Antenna with the flat folded radiating diplole

By Lukáš Kubík

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na využití plošné Antény Yagi-Uda v pásmu X. Teoretická část se zaměřuje na popis vlastností antén a princip antény Yagi-Uda. Je zde vysvětleno dělení výkonu a vlastnosti výpočetní metody FDTD. V praktické části je popsán postup návrhu antény Yagi-Uda a osmiprvkové anténní řady. Byl navržen model v prostředí CST Microwave Studio pro jeden prvek Yagi-Uda a pro osmiprvkovou anténní řadu. Oba modely byly vyrobeny a provedlo se jejich měření.The thesis is focused on utilization of planar Yagi-Uda antenna in the X-Band. The theoretical part is focused on the description of the features of antennas and the principle of Yagi-Uda antenna. It explains the power division and FDTD computational method. The practical part describes the design of the Yagi-Uda antenna and the eight-elemental antenna array. A model was designed in an CST Microwave Studio environment for one element Yagi-Uda antenna and eight-elemental antenna array. Both models have been produced and the measurements were performed.Katedra elektrotechnikyCílem práce bylo navrhnout anténní řadu v pásmu 9 - 10 GHz, složenou z plošných prvků typu Yagi-Uda a na laboratorním vzorku ověřit její parametry. Práce se skládá ze čtyř základních částí: v kap. 2 a 3 jsou popsány základní vlastnosti antén a děličů výkonu, v kap. 4 je uveden popis funkce výpočetního prostředku CST Studio Suite, kap. 5,6,7, jsou věnovány návrhu vyzařovacího prvku a antény a v kap. 8 je popsána realizace vzorků jednotlivých částí i celé anténní řady a výsledky měření jejich parametrů. Náplň diplomové práce byla poměrně náročná: vyžadovala znalosti z oblasti teorie obvodů s rozloženými parametry a základních vlastností antén a současně z oblasti metod modelování a výpočtu elektromagnetického pole v komplikovaném prostředí a metod měření parametrů mikrovlnných obvodů a antén. Diplomant ověřil správnost návrhu měřením parametrů zhotovených laboratorních vzorcích děličů výkonu, anténních elementů i celé anténní řady. Zhotovený vzorek dosáhl vcelku dobrých výsledků

Topics: X-Band, Yagi-Uda, Yagi, antenna, antenna array, microstrip line CST, dipole, FDTD, pásmo X, anténa, anténní řada, mikropáskové vedení, dipól
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60967
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.