Article thumbnail

Evaluation of social indicators in the company from the perspective of employees

By Alena Vašíčková

Abstract

Diplomová práce uvádí informace o významu a podstatě metod Posuzování životního cyklu výrobku (Life Cycle Assessment) a Sociálního hodnocení životního cyklu výrobku (Social Life Cycle Assessment), které identifikují a kvantifikují dopady životního cyklu výrobku. Práce popisuje jednotlivé kategorie sociálních dopadů životního cyklu výrobku a konfrontuje je s vnímáním těchto dopadů z pohledu zaměstnanců zvolených podniků. Cílem práce je seskupení dostupných informací o jednotlivých kategoriích sociálních dopadů životního cyklu výrobku a jejich indikátorech a zhodnocení vnímání jejich důležitosti, úrovně řešení v podniku a schopnosti motivovat zaměstnance.The thesis presents information on the importance and substantiality of methods Life Cycle Assessment and Social Life Cycle Assessment. These methods evaluate the impacts of the product lifecycle. The thesis describes the various categories of social life cycle impacts of product and confronts them with the perception of these impacts in terms of employees in companies. The target is acquisition of the available information on individual categories of the social impact of the product life cycle and their indicators and evaluation of their perceived importance, levels of the organization and the ability to motivate employees.Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmysluMůžete blíže popsat výzkum své diplomové práce a jeho cíle? Které sociální oblasti jsou pro zaměstnance daného podniku nejvýznamnějaí? Můžete shrnout závěry a doporučení, které vyplývají z praktické části diplomové práce?Otázky při obhajobě byly uspokojivě zodpovězeny

Topics: LCA, SLCA, social impacts, social indicators, stakeholder categories, life cycle, sociální dopady, sociální ukazatele, stakeholder kategorie, životní cyklus výrobku
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60588
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.