Article thumbnail

Regulation of the Banking Sector

By Sandra Sýkorová

Abstract

Diplomov á prác e přiná š í uc e len ý pře hl e d o ban k ov ní re gula c i a dohled u. Po teore ti c k é m objas ně ní bank ov ního se k toru se podst atná č ást prác e v ě nuje otázc e re gu lace a dohledu na d bank ami. T ře tí č ást je v ě nov ána re še rši odborné li te ratur y bank ov ní re gulace a dohledu. V da lší č ásti je hlavní pozo rnost v ě nov ána souč asný m změ nám e v ropsk é ho bank ov ního dohledu v souv isl osti se v zni k e m bank ov ní unie. Z áv ě re č n á č ást prác e je pot é v ě n ov ána v y hodnoc e ní bank ov ní re gulac e a do hledu a zfor mulov ní d oporuč e ní v oblas ti budouc ího uspořádání bank ov ní regulac e a dohl e du.T he dipl oma thesis bring s se lf - c ontai ne d re v iew o f the bank ing r e gulat ion and supe rv isi on. After theore ti c al de sc ript ion of bank ing se c tor is a subst anti al part is de v oted to the iss ue o f re gulat ion and supe rv isi on of bank s. Part T hre e de sc ribes the li terature s e arc h in the bank ing re gulat ion and supe rv i si on. In the ne x t part is T he main att e nti on is paid to c urrent c hange s of Europe an bank ing su pe rv isi on in c onne c ti on w it h format ion of the Bank ing Union. Final part is de v oted to the e v aluat ion of the bank ing re gulat ion and supe rv isi on and author ́ s re c c om e ndati ons on t he fut ure organi zati on of ba nk ing regulat ion and s upe rv isi on.Ústav ekonomických vědStudentka zpracovala diplomovou práci na téma Komparace bankovního sektoru. Cílem práce bylo analyzovat dopad nových opatření v rámci regulace bankovního sektoru v zemích Evropské unie. Po prezentaci práce odpověděla studentka na otázku: Víte jaký je názor České národní banky na členství v měnové unii

Topics: banky, bankovní sektor, bankovní regulace, dohled, Bankovní unie, banks, bank market, banking regulation, supervision, Banking union
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60316
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.