Article thumbnail

The Evaluation of the Key Activities of Business Continuity of the Railway Infrastructure Administration, state organization, in Crisis Situations

By Dana Rozová

Abstract

Diplomová práce vychází z Plánu kontinuity činností za krizových situací. Ocenění bude provedeno pomocí dílčích parametrů kontinuity jednotlivých činností. Dosažené hodnoty kontinuity činností lze vzájemně srovnávat a z celkové hodnoty činnosti lze vyhodnotit, jak je dané pracoviště připraveno pokračovat ve své činnosti za normálních a krizových situací.This thesis is based on The Business Continuity Plan in the Crisis Situations. Estimation will be done by means of partial parameters of the continuity of individual activities. Achieved values of business continuity can be mutually compared, and based on the total value of the activity, it can be evaluated how is the department ready to continue with its activities under normal and critical situations.Katedra technologie a řízení dopravy\par{Student {ú}spě{š}ně obh{á}jil diplomovou pr{á}ci a uspokojivě zodpověděl v{š}echny ot{á}zky zku{š}ebn{í} komise. Komise konstatovala, že student překročil rozsah textov{é} č{á}sti, kdy m{í}sto doporučen{é}ho rozsahu 50 - 60 stran uplatnil~74 stran (rozhodnut{í} vedouc{í}ho diplomov{é} pr{á}ce).\par

Topics: hodnocení, klíčová činnost, kontinuita činností, krizová situace, riziko, evaluation, key activities, business continuity, critical situation, risk
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/60064
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/60... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.