Article thumbnail

Kato- Poet with Microphone

By Jan Královec

Abstract

Bakalářská práce Kato básník s mikrofonem se zabývá analýzou textů známého českého rappera Kata ze skupiny Prago union za aplikování literárně teoretických východisek a postupů. V první části autor uvádí stručnou historii a potenciální východiska amerického a českého hip hopu, jejich komparaci a vymezení určitých pojmů. Hlavní těžiště práce spočívá v rozboru vybraných skladeb, poukázání na konkrétní poetické prvky a dále uvedení do širších společenských souvislostí. Důležitou součástí je také vymezení lyrického mluvčího/básnického subjektu Kata a jeho vztah k reálné osobě svého autora Adama Svatoše.This bachelor thesis Kato - Poet with Microphone analyses texts of the famous Czech rapper Kato from the band Prago union applying literary-theoretical perspectives and approaches. In the first part the author describes brief history and potential bases of American and Czech hip hop, their comparison and definition of the certain terms. The thesis focuses on analysis of selected compositions, pointing to particular poetic elements and introduction to broader social connections. The other important part lies in defining lyrical speaker/poetic subject Kato and his relation to the real person of his author Adam Svatoš.Katedra literární kultury a slavistiky1. Student představil téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Student reagoval na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4. Diskuse

Topics: Kato, hip hop, rapper, poezie, lyrický mluvčí, verš, poetické prostředky, Kato, hip hop, rapper, poetry, lyrical spokesman, verse, poetic devices
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/58349
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/58... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.