Article thumbnail

Postponement of Compulsory School Attendance because of School Immaturity

By Kateřina Zívrová

Abstract

Bakalářská práce se zaměří na odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti. Práce bude rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se bude zabývat vývojem dítěte v předškolním věku, školní zralostí a kritérii školní zralosti, dále školní nezralostí, jejími příčinami a typy nedostatečné způsobilosti pro školní práci a docházku. Je zde také poukázáno na rozdíl mezi školní připraveností a školní zralostí. Praktická část bude zjišťovat důvody odkladu povinné školní docházky, a jaké problémy souvisí s nárůstem odkladu povinné školní docházky. Cílem práce je zjistit četnost a důvody odkladů školní docházky.Bachelor thesis will be focused on the postponement of compulsory school attendance because of School Immaturity. The work will be divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part will be dealt with development of a child under school age, school maturity and school readiness criteria, as well as the immaturity of the school, its causes and types of lack of fitness for work and school attendance. There is also pointed out the difference between school readiness and school maturity. In the practical part will be identified reasons fort the postponement of compulsory schooling, and also will be identified problems related to the increase of compulsory school attendance. The aim is to determine the frequency and reasons fort the postponement of schooling.Katedra věd o výchověStudentka přistoupila k obhajobě řádně připravena. Zodpověděla všechny otázky vedoucího a oponenta. Komise obhajobu hodnotí dobře

Topics: odklad povinné školní docházky, školní nezralost, mateřská škola, vývoj předškolního dítěte, postponement of compulsory school attendance, school immaturity, nursery school, development preschool child
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/55798
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/55... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.