Article thumbnail

Effective management of the institution

By Pavlína Plášilová

Abstract

Diplomová práce zkoumá efektivitu podpůrných a řídicích procesů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá definicí teoretických pojmů a představením prostředí vysokých škol. V druhé části je provedena analýza efektivity řídicího systému fakulty. Na závěr jsou na základě zjištěných výsledků formulovány návrhy a doporučení ke zlepšení současného stavu.This thesis examines efficiency of supporting and control processes at the Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno. Thesis is divided into two parts. The first part deals with the definition of theoretical concepts and performance of the university environment. In the second part there is analyzed efficiency of control system of faculty. At the end of thesis there are formulated proposals and recommendations to improve current situation.Ústav podnikové ekonomiky a managementuStudentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo dostupnými metodami analyzovat efektivnost hospodaření vybrané instituce a definovat kritéria a zásady efektivní činnosti. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem: 1. Vysvětlete pojetí v práci použitého pojmu eskalační procedury? 2. Efektivní instituci lze hodnotit z řady různých aspektů. Uveďte nejvýznamnější? 3. Která doporučení vyplývající z diplomové práce byla zavedena do praxe? 4. Jak se sledovaná fakulta vyrovnává se současným demografickým vývojem v ČR

Topics: efektivnost, hospodárnost, účelnost, instituce, univerzita, podpůrné procesy, zdroje, efficiency, economy, effectiveness, institution, university, supporting processes, resources
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2014
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/55774
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/55... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.