Έλεγχος αποτελεσματικότητας εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης όμβριων υδάτων σε αστικές λεκάνες με τη χρήση του λογισμικού SWMM

Abstract

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Similar works

This paper was published in DSpace at NTUA.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.