oaioai:www.theseus.fi:10024/338072

Tarinamuotoinen sosiaalinen media : väliaikainen trendi vai somen tulevaisuus?

Abstract

Tarinoita on kerrottu aikojen alusta asti. Tarinankerronnalla voidaan viitata suulliseen tai kirjalliseen viestintään, tai tekniikoihin, joita käytetään erilaisissa tiedotusvälineissä yksittäisten ihmisten, yhteisöjen tai yritysten tarinan avaamiseen tunteita herättävällä tavalla. Yrityksille tarinankerronta tarjoaa keinon erottua kilpailijoista ja vaikuttaa kohderyhmiinsä pintaraapaisua syvemmältä. Hyvin toteutettuna yrityksen tarinankerronta mahdollistaa samaistumisen yrityksen arvomaailmaan sekä henkilöihin brändin takana. Sosiaalisen median voimakas yleistyminen kuluttajien keskuudessa ajaa yhä enemmän myös yrityksiä eri somekanavien pariin. Yrityskäytössä sosiaalista mediaa pystytään hyödyntämään organisaation ulkopuolelle suuntautuvassa viestinnässä, kuten yritystä koskevien ajankohtaisten uutisten tiedottamisessa, asiakassuhteiden ylläpidossa, rekrytoinnissa, markkinoinnissa, mainonnassa sekä halutun brändimielikuvan ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Lisäksi monet yritykset käyttävät sosiaalista mediaa myös sisäisessä viestinnässään. Sosiaalisen median palveluvalikoimassa on perinteisten aikajanojen ja syötteiden lisäksi nykyään myös palveluita, jotka keskittyvät erityisesti tarinankerronnallisiin ominaisuuksiin. Sosiaalisen median tarinat mahdollistavat kuvien, videoiden, tekstin ja erilaisten tehosteiden nopeatempoisen yhdistämisen sekä jakamisen tarinallisina kokonaisuuksina. Tyypillisesti sometarinat ovat valokuvia tai lyhyitä videoita, joita pystytään tehostamaan erilaisilla lisäominaisuuksilla. Parhaimmillaan sosiaalisen median tarinat voivat tukea yrityksen digitaalista viestintää ennennäkemättömällä tavalla. Käyttäjämäärien ja kasvulukujen perusteella sosiaalisen median tarinat ovat todennäköisesti tulleet jäädäkseen. Yrityksille tarinallinen sosiaalinen media on muodostanut uudenlaisen markkinointikanavan, joka tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen ja nykyaikaiseen vuorovaikutukseen kohderyhmien kanssa. Opinnäytetyön avulla sain syväluotaavan katsauksen tarinallisen sosiaalisen median eri kanaviin ja ominaisuuksiin. Kokonaisuus tarjoaa kattavan läpileikkauksen kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta käsittelen asioita erityisesti yritysviestinnän näkökulmasta. Matkan varrella tekemäni johtopäätökset tukevat ammatillista kehitystäni copywriterina, ja opinnäytetyöni sisältöä voidaan hyödyntää työnantajani asiakasyritysten viestinnässä sekä yrityksemme sisäisen viestinnän kehittämisessä.Stories have been told since the beginning of time. Storytelling can refer to oral or written communication, or techniques used in a variety of media to open the story of individuals, communities or companies in an emotional way. For companies, storytelling offers a way to stand out from the competition and introduce the company to target groups deeper than the surface. Storytelling allows an introduction to the company’s values as well as the people behind the brand. The strong growth of social media among consumers is also increasingly driving companies to different social media channels. Social media can be used for communication outside the organization, such as informing the current news about the company, maintaining customer relationships, recruiting, marketing, advertising and strengthening the desired brand image. In addition, many companies also use social media in their internal communications. In addition to traditional timelines and feeds, the range of social media services today also include services that focus specifically on storytelling features. Social media stories allow users to quickly combine and share images, videos, text, and various effects and publish them as stories. Typically, stories are photos or short videos that can be enhanced with a variety of additional features. At their best, social media stories can support a company’s digital communications in an unprecedented way. Based on user numbers and growth figures, social media stories are likely here to stay. For companies, social media storytelling has formed a new kind of marketing channel that offers the opportunity for effective and modern interaction with desired target groups. During my thesis work, I got an in-depth overview of the different channels and features of social media stories. The result offers a comprehensive cross-section for anyone interested in the topic, but I deal with things especially from the perspective of corporate communications. The conclusions I made along the way support my professional development as a copywriter, and the content of my thesis can be utilized in the communication of my employer's customer companies as well as in the development of our company's internal communication

Similar works

Full text

thumbnail-image
oaioai:www.theseus.fi:10024/338072Last time updated on 5/25/2020

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.