oaioai:minerva.usc.es:10347/19531

The Challenges for the Corporate Sustainability in Century XXI

Abstract

Texto dispoñible en galego e españolNas últimas décadas presenciamos cambios económicos, políticos, sociais e ambientais que dunha maneira directa ou indirecta afectan ás empresas. Coa mundialización dos mercados, as economías atópanse máis dependentes unhas das outras e, á vez, máis susceptibles á crise, o que xera tamén un maior grao de incerteza. Ademais, cuestións como o desenvolvemento sostible ou a sostibilidade empresarial actualmente están en evidencia, o que fai aumentar a responsabilidade das empresas fronte aos seus grupos de interese. A necesidade de impulsar o desenvolvemento económico de forma sostible é un desafío para empresas e institucións gobernamentais, que nas últimas décadas buscaron solucións neste sentido a través de protocolos, convenios e acordos que foron pactados en varios cumios internacionais. Á vez, a creación de guías, normas e sistemas de certificación proporciónanlles ás empresas un amplo debate acerca das ferramentas de xestión que se utilizarán para velar pola planificación do desenvolvemento sostible. Neste contexto, o noso obxectivo céntrase en reflexionar sobre os desafíos para a sostibilidade no século XXI mediante todos estes instrumentos e políticas de xestión aplicados ao desenvolvemento sostible na empresaEn las últimas décadas presenciamos cambios económicos, políticos, sociales y ambientales que de manera directa o indirecta afectan a las empresas. Con la mundialización de los mercados, las economías se encuentran más dependientes unas de otras y, a la vez, más susceptibles a la crisis, lo que también genera un mayor grado de incertidumbre. Además, cuestiones como el desarrollo sostenible o la sostenibilidad empresarial actualmente están en evidencia, lo que hace aumentar la responsabilidad de las empresas frente a sus grupos de interés. La necesidad de impulsar el desarrollo económico de forma sostenible es un desafío para empresas e instituciones gubernamentales, que en las últimas décadas han buscado soluciones en este sentido a través de protocolos, convenios y acuerdos que han sido pactados en varias cumbres internacionales. A la vez, la creación de guías, normas y sistemas de certificación proporcionan a las empresas un amplio debate acerca de las herramientas de gestión que se utilizarán para velar por la planificación del desarrollo sostenible. En este contexto, nuestro objetivo se centra en reflexionar sobre los desafíos para la sostenibilidad en el siglo XXI mediante todos estos instrumentos y políticas de gestión aplicados al desarrollo sostenible en la empresaIn the last few decades have seen significant economic, political, social and environmental issues in a way that directly or indirectly affect business. With the globalization of markets, economies are more dependent on each other, and also more susceptible to the crisis, which also generates a higher degree of uncertainty. In addition, issues such as sustainable development and corporate sustainability are now in evidence which increases the responsibility of business to its stakeholders. The need to promote sustainable economic development is a challenge for businesses and government institutions, which in recent decades have sought solutions in this regard through protocols, conventions and agreements that were agreed upon in various summits. At the same time, creating guidelines, standards and certification systems provide companies with a broad debate about the management tools that are used to ensure sustainable development planning. In this context, our focus is to reflect on the challenges to sustainability in the twenty-first century with all these instruments and management policies applied to sustainable development in the companyS

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela

Provided a free PDF
oaioai:minerva.usc.es:10347/19531Last time updated on 5/16/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.