Fotballfrue og gjengen: selvpresentasjon, kropp, trening og kjønn: Norges mest populære personlige bloggere: en innholdsanalyse av tekst og bilder

Abstract

Denne oppgaven omhandler blogger og selvpresentasjon, og formålet har vært å besvare tre problemstillinger. Hovedproblemstillingen er ”hvordan kan selvpresentasjon av Norges mest populære personlige blogger tolkes?”, og underproblemstillingene er ”hvordan presenteres kropp og trening på bloggene?” og ”hvordan kan kjønn tolkes på bloggene?”. Innholdsanalyse av tekst og bilder har blitt anvendt som metodiske verktøy, og tre av Norges mest populære personlige blogger har dannet grunnlaget for undersøkelsen. Funnene fra undersøkelsen viser at bloggen er den optimale ”scenen” for å fremstille en ”polert” utgave av seg selv. Ved å anvende Goffmans (1992) begreper ser en at bloggerne kan overkommunisere sidene de ønsker å fremheve i fasadeområdet, og undergraver sidene de vil skjule i baksideområdet, hvor leserne ikke har adgang. Bildeanalysene viser at baksideområdet har blitt aktivt brukt til å redigere bildene etter de var tatt, og justere den personlige fasaden for å fremstå best mulig overfor publikum, før bildene ble tatt. Dette kommer tydelig til syne gjennom utseende og kroppslig fremtreden. To av bloggerne formidler hva og hvor mye de trener, og fremstiller et ”samvittighetssyndrom” i forhold til tematikken. De samme bloggerne synes å ha et ”maskinelt” forhold til kroppen, noe som sees gjennom beskrivelser av at kroppen utfører treningen ”for dem”, og dermed fremstår som et objekt utenfor dem selv. Motivasjonen deres for å trene oppfattes som tvetydig; på den ene siden formidles trening i et helseperspektiv, og på den andre uttrykkes det at trening oppleves som plikt og brukes som et redskap for å endre utseende på kroppen. Den tredje bloggeren er mindre opptatt av trening, men analysene viser at hun forbinder trening med kroppslig utseende. Tolkningen av kjønn viser at bloggerne presenterer både likheter og forskjeller som kan knyttes opp mot Connells (1987) begreper om ”feminiteter”. Likhetene sees i sammenheng med kropp og utseende, og forbindes tydelig med feminitet. Disse er langt og farget hår, sminkede ansikter, hvite tenner, mørke og markerte bryn og vipper, solbrune og slanke kropper. Forskjellene som kommer til syne tolkes som tre ulike former for feminiteter, Fotballfrue som ”emphasized femininity”, Sophie Elise som ”den plastiske feminitet” og Andersen som ”den sporty feminitet”

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

Full text is not available
oai:brage.bibsys.no:11250/221720Last time updated on 4/19/2016

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.