Article thumbnail

Stabilitet for intensivsykepleieren i intensivavdelingen? : hvordan beholde intensivsykepleieren i intensivavdelingen : en eksplorativ studie

By Gudrun Johannessen

Abstract

Studiens hensikt: Intensjonen med denne studien er å kartlegge intensivsykepleiernes egne meninger og erfaringer knyttet til pasientklinisk arbeid i intensivavdelingen og bidra til utvikling av kunnskap om hvilke tiltak som kan initieres for å beholde dette nøkkelpersonellet hos den akutt og/eller kritisk syke. Metodevalg: En empirisk undersøkelse med survey hvor respondentene utgjøres av 138 intensivsykepleiere fra 23 sykehus har svart på et ikke gjennomgående strukturert spørreskjema. Teoretisk forankring: Studien tar utgangspunkt i Patricia Benner's kompetansenivåer, Suzie H. Kim's typologi av sykepleieviten i 4 domener og Kari Martinsen's omsorgsfilosofi inkludert faglig skjønn og den reflekterte praktiker. I tillegg vises det til tidligere og relevant forskning og litteratur som danner grunnlag for intensivsykepleie og intensivsykepleierens arbeidssituasjon i intensivavdelingen. Resultater: Svarprosenten er 91.3 %. Mangel på intensivsykepleiere i intensivavdelingen er et gjennomgående problem på landsbasis. Det er knapt med intensivsykepleiere over 40 år som arbeider i intensivavdelingen.Vel 55 % arbeider i full stilling og 33 % i 3/4 stilling. Ca. 70 % har minst 5 års erfaring eller mer fra nåværende arbeidsplass, 14 % har 3-5 år og 16 % mindre enn 3 år. Det er en grunnstamme av intensivsykepleiere på ekspertnivå både i fulltids- og 3/4 stillinger. 70 % tenker på å fortsette i sin nåværende stilling. Disse har videreutdanning før 1992. Intensivsykepleiere er ikke prioritert til systematisk opplegg for faglig oppdatering. Respondentene oppgir større autonomi i den direkte intensivsykepleien til pasienten enn i forhold til arbeidsmengde og arbeidstempo. Erfarne intensivsykepleiere fokuserer og opplever mer etiske dilemmaer enn uerfarne. Av negative forhold ved arbeidssituasjonen i intensivavdelingen trekkes fram stor vaktbelastning med nattevakter, stort arbeidspress, knapp bemanning og stadig opplæring av nye sykepleiere. Stor vaktbelastning og hard turnus oppgis som den viktigste grunn for å forlate intensivavdelingen. Av respondentenes forslag til belønninger er 60 % i forhold til arbeidsvilkår, mens 40 % tilhører fagutvikling. Det er ikke tilstrekkelig å satse alene på lønn for å beholde intensivsykepleierne i intensivavdelingen. Tiltakene bør differensieres i forhold til type sykehus

Topics: Intensivsykepleier, intensivsykepleie, intensivavdeling, intensivsykepleiermangel, arbeidssituasjon, stabilitet, beholdeintensivsykepleiere, belønningIntensivecarenurse, intensivecarenursing, intensivcareunit, vacanciesintheintensivecareunit, workingconditions, stability, retainingintensivecarenurses, reward
Year: 1997
OAI identifier: oai:www.duo.uio.no:10852/28269
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10852/28... (external link)
  • www.duo.uio.no:10852/28269 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.