thesis
oaioai:brage.bibsys.no:11250/284674

Høyere Grad av Affektinntoning reduserer Symptomer og Interpersonlige Problemer for Pasienter med Cluster C Personlighetsforstyrrelser

Abstract

Denne studien undersøkte sammenhenger mellom grad av verbal og nonverbal affektinntoning, affektopplevelse, og utfall av terapi for pasienter med cluster c personlighetsforstyrrelser. Selv om både kognitiv terapi og korttids dynamisk psykoterapi er vist å være effektive i behandling av pasienter med cluster c, vet vi ikke nok om hva som er de virksomme faktorene i disse behandlingsformene. Affektinntoning er en potensiell endringsmekanisme i psykoterapi. Innen klinisk behandlingsforskning med voksne pasienter er det et relativt nytt begrep som har behov for empirisk utforsking. Affektopplevelse er ansett som en virksom faktor i psykoterapi, på tvers av teoretiske rammer. To hypoteser ble testet: 1) Høyere grad av verbal og nonverbal affektinntoning vil redusere symptomer og interpersonlige problemer for pasienter med cluster c personlighetsforstyrrelser. 2) Disse sammenhengene medieres av hevet affektopplevelse. Data ble hentet fra et randomisert kontrollert studie som sammenlignet effekten av korttids dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi for pasienter med cluster c personlighetsforstyrrelser (Svartberg, Stiles, & Seltzer, 2004). Terapeutens grad av affektinntoning ble målt med Affect Attunement Scales. Affektopplevelse ble målt med Achievement of Therapeutic Objectives Scales. Utfall ble målt med Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) og Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Hypotese 1 ble testet ved en enkel lineær regresjon, mens hypotese 2 ble testet ved en medieringsanalyse. Alle sammenhenger mellom grad av affektinntoning og utfall av terapi var statistisk signifikante. Hevet affektopplevelse hadde en medieringseffekt i forholdet mellom grad av verbal affektinntoning og utfall målt med SCL-90-R. Det konkluderes med at verbal og nonverbal affektinntoning er en viktig terapeutfaktor i behandling av pasienter med cluster c personlighetsforstyrrelser, og at funnene fra denne studien bør replikeres i et større utvalg

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

Provided a free PDF
oaioai:brage.bibsys.no:11250/284674Last time updated on 4/19/2016View original full text link

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.