thesis

Opsjonsprising : utvikling og betydning av Black-Scholes-Merton-modellen

Abstract

Opsjoner er avtaler mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og utsteder plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode til en på forhånd bestemt pris eller innløsningskurs. Dette er en relativt ny investeringsform i det norske finansmiljøet, og hvordan disse prises er sentralt i bruken av dem. I denne oppgaven ønsket jeg å ha et historisk perspektiv på opsjonsprising. Hvordan har opsjonsprisingsteorien utviklet seg, og hva har vært betydning av arbeidet til Fischer Black, Myron Scholes og Robert Merton? Black‐Scholes‐Mertonmodellen er en sentral del av moderne finans. Modellen løste et problem som økonomer hadde brukt lang tid på å studere. Modellen kan anvendes på en mange problemstillinger, gjennom generalisering og utvidelser, og har vært av betydning både teoretisk og praktisk. Den teoretiske betydningen har blant annet vært hvordan risikofri verdsetting og finans i kontinuerlig tid har påvirket finansteorien. Den praktiske betydningen har vært at modellen brukes til prising og risikostyring av opsjoner

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

Provided a free PDF
oai:brage.bibsys.no:11250/167517Last time updated on 4/19/2016

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.