Article thumbnail
Location of Repository

IKT-baserte verktøy som hjelpemiddel for dyslektikere i grunnskolen

By Ragnhild Borkamo

Abstract

Gjennom mange år har vi jobbet sammen med elever som har dysleksi. Dette har vi både gjort som lærere og gjennom språklig utredningsarbeid. I tillegg har vi hatt veilederrolle relatert til tiltak for elever med dysleksi. Derfor så vi behov for å sette fokus på den digitale kompetansen. Med bakgrunn i disse erfaringene, har vi valgt å formulere følgende problemstilling: Hvilke faktorer er viktige for at IKT- baserte verktøy skal være nyttige for dyslektikernes læring i grunnskolen? Vi har valgt en kvalitativ forskningstilnærming. Som datainnsamlingsstrategi er deltakende observasjon og intervju benyttet. Resultatene blir formidlet gjennom presentasjon av funn ut fra datainnsamlingen. Utvalget er to elever som går i henholdsvis 5. og 9.klasse, og går på to forskjellige skoler. For å få en bedre forståelse for elevenes situasjon er også elevenes foreldre og kontaktlærernes perspektiv trukket inn. Utvalgskriteriet var at eleven hadde dysleksidiagnose, hadde tilgang på IKT, og så ut til å ha nytte av IKT-verktøyene. Resultatene fra studien kan oppsummeres ved at opplæring i bruk av digitale verktøy på alle nivå, både hos elev, foreldre og lærere står sentralt. Undersøkelsen viser at opplæring satt i system er en forutsetning for at eleven skal ha funksjonell læringsutbytte ved bruk av digitale hjelpemidler. Foreldrenes rolle og engasjement i forhold til sine barns opplæring står strekt, og er av betydning for at deres barn får mulighet til å oppnå en funksjonell og målrettet bruk av IKT-verktøy i læringsarbeidet. Bruk av talesyntese, retteprogram og kombinert bruk av læringsstrategier med det digitale, ser ut til å øke læringsutbyttet både i rettskriving, skriveprosessen generelt og i tilegning og bearbeidelse av fagstoff. Læringsmiljøet i klassen ser også ut til å ha en sentral betydning for at IKT verktøyene skal gi en nytteeffekt. Stikkord her er trygghet, åpenhet og et klart læringsmål relatert opp mot at bruk av IKT verktøy skal føre til læring og selvstendighet hos eleven. Mål om læring og bruk av IKT i fellesskapet i klassen ble også vektlagt. Informantene poengterte også betydningen av at bruk av ulike digitale løsninger ga mulighet for flere innfallsvinkler i læringsarbeidet

Topics: IKT-verktøy, dyslektikere
Publisher: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk institutt
Year: 2013
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/269957
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.