Πολιτική και στρατηγική μιας εταιρίας παροχής τροφοδοσίας. Περίπτωση: QUALITY TASTE Α.Ε.

Abstract

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία αναφερόμαστε και να αναλύουμε την επιχειρησιακή στρατηγική της Quality taste που ανήκει στον κλάδο τροφοδοσίας και αναπτύσσεται διαρκώς σε διάφορες αγορές σε Ελλάδα και μελλοντικά στο εξωτερικό.Κάνουμε παρουσίαση της εταιρίας με βάση την πολιτική της την ταυτότητά της την ιστορική της αναδρομή και την επενδυτική της στρατηγική στις υπάρχουσες και νέες αγορές.Αναφερόμαστε μέσα από την πολιτική της εταιρίας στο μείγμα marketing της επιχείρησης κάνοντας λόγο για την περίφημη SWOT ανάλυση και πως την χρησιμοποιεί η εταιρία ,κατηγοριοποιώντας ουσιαστικά το marketing. Περνάμε μέσω του marketing στην ειδική σχέση που υπάρχει μεταξύ εταιριών τροφοδοσίας και τραπεζών καθώς μέσω του marketing υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων όπως η Quality taste σχεδιάζοντας από κοινού πολιτικές μέσω πακέτων χρηματοδότησης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά την στρατηγική της επιχείρησης γι’αυτό και αναφερόμαστε στα e-marketplaces ως σημείο αγορών και συναντήσεων διαφόρων επιχειρήσεων εκφράζοντας τις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους.Η διαχείριση των διανομών και μεταφορών, τα logistics είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση που αναλύεται επαρκώς για να φανεί η αποτελεσματικότητα και η ανταπόκριση της εταιρίας στην ζήτηση των πελατών, μέσω της διαχείρισης αποθεμάτων, υλικών αποθηκευτικών χώρων , επείσης αναλύεται η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.Αναλύουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας όσον αφορά την ποιότητα λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και τις απαραίτητες εθνικές και ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις για την διαχείριση ολικής ποιότητας. Αναφερόμαστε σε μοντέλα ολικής ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και αυτοελέγχου καθώς και στην ανάλυση της επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων ελέγχου.Τέλος κάνουμε χρηματοοικονομική ανάλυση συγκεκριμένων δεικτών για την Quality Taste και τον κλάδο του catering

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Full text is not available
oaioai:hellanicus.lib.aeg...Last time updated on 4/19/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.