Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κοινωνικές-οικονομικές διαστάσεις.

Abstract

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ικανότητα προσαρμογής των κοινωνικών και φυσικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή καθώς και την θεσμική αντιμετώπισή της από την ευρωπαική ένωση.Τhe aim of this paper is, the adaptive capacity of the social and natural systems to climatie change and the institutional coping from European communit

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Full text is not available
oaioai:hellanicus.lib.aeg...Last time updated on 4/19/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.