Article thumbnail

Potencial efecte ergogènic de la curcumina

By Gabriel Joan Viver Llompart

Abstract

[cat] La curcumina és el polifenol majoritari que trobam a les arrels de la planta herbàcia Curcuma longa. Ha estat utilitzada durant segles al continent asiàtic degut a les seves propietats medicinals. En els darrers anys ha estat objecte de múltiples estudis que li han atribuït propietats antioxidants, antiinflamatòries i anticancerígenes. La curcumina modula l’activitat de nombroses dianes moleculars alterant l’ expressió gènica, l’activitat enzimàtica o interaccionant directament. Entre les múltiples dianes moleculars trobem el NF-κB, el TNF-α i la IL-6, proteïnes amb un paper en la inflamació, les quals també estan relacionades amb l’activitat física. La ingesta de suplements de curcumina podria tenir un efecte ergogènic i en aquest treball s’han revisat 10 estudis en humans que analitzen aquest efecte. Aquests estudis mostren que la suplementació amb curcumina afecta els nivells de biomarcadors d’inflamació i dolor muscular, el rendiment en una prova física o en la sensació percebuda de dolor, tot i que hi ha molta variabilitat en quant als paràmetres mesurats i els protocols de suplementació. La revisió d’aquests estudis suggereix que la curcumina podria tenir un efecte en el retard en l’aparició de dolor, i que la seva inclusió en la dieta d’un esportista podria suposar una avantatge competitiva a tenir en compte. No obstant, no es poden treure conclusions sòlides degut a que els resultats són encara insuficients i, a més, hi ha certa variabilitat en els efectes de la suplementació, que podria explicar-se, al manco en part, en les diferències genètiques individuals. Els SNPs són polimorfismes d’un sol nucleòtid que podrien modular l’efecte ergogènic de la curcumina. Un SNP candidat és l’IL-6 -174 (G>C) (rs1800795), associat a la producció d’IL-6, la inflamació i als esports explosius, de manera que els portadors de l’al·lel GG tenen una avantatge competitiva respecte dels CG o CC, d’acord a alguns estudis. Donat l’efecte inhibidor de la curcumina sobre la IL-6 seria interessant estudiar si els efectes sobre el dolor muscular en condicions d’exercici depenen de la presència dels genotips d’aquest SNP.[eng] Curcumin is the most abundant polyphenol found in the roots of an herbaceous plant called Curcuma longa. It has been used for centuries in Asia due to its medicinal properties. In recent years it has been the object of multiple studies that have attributed antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties to this compound. Curcumin modulates the activity of many molecular targets by altering their expression, enzymatic activity or direct interaction. Among its molecular targets, there are NF-κB, TNF-α and IL-6, which are proteins with a role in inflammation, which have also been related to physical activity. The intake of curcumin supplements could have an ergogenic effect and in this work 10 studies in humans that analyze this effect. have been reviewed . These studies show that supplementation with curcumin affects the level of biomarkers of inflammation and muscle pain, the performance in a physical test or theperceived muscle pain. However, there is variability between the parameters measured and the obtained results. This research review suggests that curcumin could have an effect on the delay in the onset of pain, and its inclusion in an athlete’s diet could be a competitive advantage to take into account. Nevertheless, solid conclusions cannot be drawn because the results are still insufficient and there is some variability in the effects of supplementation, which could be explained, partly because of the individual genetic differences. The SNPs are polymorphisms of a single nucleotide that could modulate the ergogenic effect of curcumin. A candidate SNP is IL-6 -174 (G> C) (rs1800795), which is associated to the production of IL-6, inflammation and explosive sports, so that the GG allele carriers have a competitive advantage over CG and CC carriers, according to some studies. Given the inhibitory effect of curcumin on IL-6 it would be interesting to study whether the effects on muscle pain under exercise conditions depend on the presence of the genotypes of this SNP

Topics: 57 - Biologia, 574 - Ecologia general i biodiversitat, Curcumina, DOMS, SNP, Esport, Inflamació, IL-6, Suplementació, Ergogènic
Publisher: Universitat de les Illes Balears
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.uib.es:11201/150972
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11201/15... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.