Article thumbnail

Assessment of thermal comfort in buildings

By Aleš Procházka

Abstract

Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o metodách a způsobech hodnocení tepelné pohody prostředí v budovách. V úvodní části práce je tepelná pohoda, která vyjadřuje spokojenost s teplotním stavem prostředí, uvedena jako důležitá součást celkové spokojenosti člověka s vnitřním prostředím budov, jsou zde popsány fyziologické základy a mechanismy termoregulace člověka a složky rovnice tepelné rovnováhy organismu. Následující část práce je zaměřena na jednotlivé teplotně-vlhkostní faktory vnitřního prostředí. Tepelnou pohodu prostředí utváří kombinace těchto faktorů. Hlavní část práce popisuje metody hodnocení tepelné pohody pomocí parametrů PMV a PPD. Pro praktické využití jsou uvedeny příklady diagramů tepelného komfortu, které jsou na těchto parametrech založeny, měřič tepelného komfortu, a tepelný manekýn. Závěrečná část práce obsahuje popis některých měřicích přístrojů pro měření jednotlivých fyzikální veličin.This bachelor thesis summarises knowleges about methods used for assessments of thermal comfort in buldings. In opening part of thesis is thermal comfort introduces as important part of overall satisfaction with indoor environment. There are also described fyziological basics and ways of thermoregulation and individual elements of thermal balance. Next part of thesis is focused on thermal and humidity factors of indoor environment. Some combinations of these factors form thermal comfort. Main part of thesis describes methods of assesments of thermal comfort using PMV and PPD indices. For practical uses there are examples of comfort diagrams, which are based on PMV index, Thermal Comfort Meter and Thermal Manikin. Last part contains description of some instruments for measurement of used physical values.

Topics: Hodnocení tepelné pohody, tepelná pohoda, teplota, vlhkost, kvalita vnitřního prostředí, teplotní stav, měření teploty, měření vlhkosti, Assesment of thermal comfort, Thermal comfort, temperature, humidity, Indoor environment quality, Thermal status, Temperature measurement, Humidity measurement
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2011
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/3500

Suggested articles

Citations

 1. [online] Poslední aktualizace 18.3.1997 [cit. 2011-05-02] dostupné na WWW :
 2. Hodnota metabolismu. [online] Poslední aktualizace 7.6.2001
 3. (2002). Introduction to thermal comfort standards and to the proposed new version
 4. ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
 5. ISO 7730 Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody
 6. Izolace oblečení. [online] Poslední aktualizace 14.6.2001
 7. Kulový stereo teploměr - nový přístroj vyvinutý ve VÚBP Praha[online] Poslední aktualizace 25.09.2008, [cit. 2011-05-21] dostupné na WWW
 8. Kulový teploměr a jeho vývoj z hlediska hodnocení tepelné pohody organismu [online] Poslední aktualizace
 9. Modelování operativní teploty. [online] Poslední aktualizace 15.11.2004 [cit. 2011-05-02] dostupné na WWW :
 10. Odbor termomechaniky a techniky prostředí Seznam použitých zdrojů
 11. Přípustné pracovní zátěže v závislosti na parametru WBGT
 12. (1965). Příručka měřící techniky pro strojírenství a energetiku. Praha : SNTL,
 13. Przyrządy do pomiaru wilgotności.
 14. (2006). Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno : VUTIUM,
 15. (1982). Technická měření ve strojnictví Praha : SNTL
 16. (2003). Technika budov. Bratislava : JAGA group,
 17. (1991). Technika prostředí. Brno : VUT,
 18. Tepelná pohoda a nepohoda. [online] Poslední aktualizace 13.12.2000
 19. Thermal Comfort.
 20. Thermal manikin Newton, . Thermal manikin history.
 21. (1984). větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha : SNTL,
 22. Vlhkost vzduchu a její měření [online] Poslední aktualizace
 23. Vnitřní prostředí budov a tepelná pohoda člověka. [online] Poslední aktualizace 22.8.2005 [cit. 2011-05-02] dostupné na WWW :
 24. Význam větrání budov. [online] Poslední aktualizace 05.09.2010 [cit. 2011-05-02] dostupné na WWW :

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.