Article thumbnail

Sample tasks for automation education

By Silvia Sileská

Abstract

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a problematikou programovateľných automatov. Celkovo šesť navrhnutých úloh je riešených pomocou základných pravidel využívaných v logickom riadení. Na záver bolo potrebné overiť správnu funkčnosť navrhnutých úloh, ktorá sa dala zrealizovať pomocou programu LOGO!Soft Comfort a programovatelného automatu. Navrhnuté ukážkové úlohy poslúžia ako pomôcka pre výuku predmetu Automatizácia.This bachelor´s thesis deals with the design and demonstration of tasks addressing combinatorial and sequential logic circuits. To resolve the assignment must be familiar with the theory of logical management, with program LOGO!Soft Comfort and issue of programmable controllers. Overall, the proposed six tasks are solved by basic rules for use in a logical management. Finally, it was necessary to verify the proper functioning of the proposed tasks, which it realized by using LOGO!Soft Comfort and programmable logic computers. The proposed tasks will serve as a demonstration tool for teaching the subject of automation.

Topics: Programovateľný automat, LOGO! Soft Comfort, Kombinačný logický obvod, Sekvenčný logický obvod, Programmable logic computer, LOGO! Soft Comfort, Combinational logic circuit, Sequential logic circuit
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Year: 2010
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/14804

Suggested articles

Citations

  1. (2007). Automatické řízení. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
  2. (2001). Automatické řízení. Praha : Vydavatelství ČVUT,
  3. (2005). AUTOMATIZACE – Automatické řízení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
  4. Logické řízení,
  5. (2002). Příklady a návody z automatického řízení. Praha : Vydavatelství ČVUT,
  6. Programovatelné automaty [online].
  7. Schematické z načky logických obvodov [online].[cit.
  8. Sekvenčný obvod [online].
  9. (2008). výukových podkladu pro práci ve vývojovém prostředí LOGO!Soft Comfort .

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.