Article thumbnail

Air condition of the restaurant

By Tomáš Král

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systémů v zadaném objektu restaurace. Cílem práce bylo navrhnout systém klimatizace tak, aby bylo dosaženo optimálních mikroklimatických podmínek ve všech provozně rozdílných částech budovy, jako jsou kuchyně, restaurace, společenský sál nebo ubytovací apartmá. K tomu byly použity dostupné výpočetní programy a platné předpisy a normy. Pomocí počítačových simulací jsem posoudil stávající stav distribuce vzduchu části objektu a navrhnu její optimalizaci pro zkvalitnění vnitřního mikroklimatu.This thesis describes the creation of ventilation systems in the specified restaurant. The pur-pose of this investigation is to design the air conditioning system so as to create the optimal microclimate conditions in all operating parts of the building; such as a kitchen, restaurant, social hall or an apartment. I will use available computer software and adhere to the applica-ble regulations and standards. Using computer simulations, I will assess the current status of the air distribution in respective parts of the building and propose its optimization, which in turn will provide an optimal internal microclimate.

Topics: Vzduchotechnika, nucené větrání, úprava vzduchu, zpětné získávání tepla, restaurace, optimalizace distribuce vzduchu, PMV, PPD, CFD, Air condition, forced ventilation, air treatment, heat recovery, restaurant, optimization of an air distribution, PMV, PPD, CFD
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/34934

Suggested articles

Citations

 1. (1985). [11] ČSN 73 0548. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření,
 2. (2009). [12] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření,
 3. (2005). [13] ČSN EN 12831. Tepelné soustavy v budovách: Výpočet tepelného výkonu.
 4. (2011). [14] ČSN EN 15251. Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení enerfetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci,
 5. (2008). [15] ČSN EN ISO 6946. Stavební prvky a stavební konstrukce: Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT,
 6. (2005). [17] ČSN EN ISO 8996. Ergonomie tepelného prostředí:
 7. (2007). [18] ČSN EN ISO 10077-1. Tepelné chování oken, dveří a okenic: Výpočet součinitele prostupu tepla -
 8. [19] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb ze dne 24. 59jna 2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. In: 272/2011 Sb., Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/.
 9. [20] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. In: 361/2007 Sb., Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/.
 10. (2002). [21] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb: kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. In: 6/2003 Sb.
 11. (2011). [30] Technický podklad TPM 028/03: Talířový ventil,
 12. (2011). [31] Technický podklad TPM 072/08: Dýzy s dalekým dosahem, DDM II. Hostomice,
 13. (2011). [32] Technický podklad TPM 079/10: Protidešťová žaluzie, PDZM II. Hostomice,
 14. (2013). [33] Technický podklad TPM 089/12: Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu, VVDM. Hostomice,
 15. (2011). [35] Technický podklad Systemair - Výrobky požární techniky,
 16. (2004). [8] Výpočet větrání kuchyní: Směrný podklad pro výpočet podle směrnice VDI 2052. Atrea -větrání kuchyní [online].
 17. H-X diagram -FCU - místnost 1.04 - zimní provoz Obr. 2.18: H-X diagram -FCU - místnost 1.04 - letní provoz Tabulka 3.3: Tabulka zařízení [m3/h] [Pa] [ks] [kW] [kW] [A] [V/Hz] [kW] [m3/h] [kPa] [kW] [m3/h] [kPa] [kg/h]
 18. (2001). Izolace oblečení. Stránky TZB-info [online].
 19. (2010). Manuál pro výuku numerických metod.
 20. (2011). Optimalizace mikroklimatu sportovní části školy s využitím CFD simulace.
 21. (2011). Řešení vnitřního klimatu bazénové haly s využitím CFD simulace.
 22. (2005). Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT,
 23. (2007). Vertical Distribution of Air Temperatures in Heated Dwelling Rooms.
 24. (2012). Vzduchotechnika přednáškových prostor.
 25. Vzduchotechnika v příkladech -

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.