Article thumbnail

Evaluation of changes in pond dam monitored by EIS Method

By Michael Novák

Abstract

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování zemní hráze rybníka vybudovaného v katastru obce Jevíčko. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením zemní hráze vodou, v čase a prostoru, byla zvolena nepřímá elektrická měřicí metoda elektrické impedanční spektrometrie. Metoda je v práci popsána, výsledky monitorování jsou publikovány v grafické podobě a jsou komentovány.The bachelor's thesis deals with the evaluation of monitoring of earthen dike of fish pond which was built near the municipality Jevíčko. To identify the observed changes, which are related to variable loads earth dike with water, in time and space has been selected indirect electrical method of measuring electrical impedance spectrometry. This method is described in the work and the results of monitoring are published in graphical form and are commented.

Topics: zemina, hráz, rybník, monitorování, elektrická impedanční spektrometrie, soil, dike, fish pond, monitoring, electrical impedance spectrometry
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/15337

Suggested articles

Citations

 1. (2005). [2] Provozní a manipulační řád pro vodní nádrž ČRS MO Jevíčko.
 2. (2005). [3] Výsledky kontrolních zkoušek zhutnění na hrázi budovaného rybníka v Jevíčku.
 3. (2007). [4] Výsledky kontrolních zkoušek zhutnění na hrázi rybníku v Jevíčku realizovaných v II. etapě výstavby.
 4. (2008). Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely. Mokřady a voda v krajině. Konference s mezinárodní účastí.
 5. (2010). Elektrotechnika II. In: Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia.
 6. ISO/TS 17892-1. Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin. Účinnost od 05/2005.
 7. (1991). Jakost vod. Pitná voda. Účinnost od 1.1.1991.
 8. (2011). Malé vodní nádrže. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví.
 9. (1990). Mechanika zemin.
 10. (2005). Mechanika zemin. Modul BF02-M02, Vlastnosti zemin. In: Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia.
 11. (2002). Metody použité při měření průsakových křivek na fyzikálním modelu sypané hráze. Vodní hospodářství.
 12. (2002). Porušení sypaných hrází v důsledku přelití.
 13. (2011). Porušení sypaných hrází. In: Přednáška BR52 - Proudění v systémech říčních koryt:
 14. (2010). Realizace - výzkum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledování změn vlhkosti zemin metodou EIS. Oponovaná zpráva projektu OE240 za rok
 15. (1997). Rizika porušení vzdouvacích staveb na tocích při extrémních hydrologických situacích
 16. (2006). Two innovative methods of dike monitoring.
 17. (2005). Vyhodnocení změn v rybniční hrázi monitorovaných metodou EIS Michael Novák Bakalářská práce [1] Jevíčko - ČRS, rybník - stanovisko hydrologa.
 18. (1999). Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů (1999-2003). Výzkumný záměr VUT CEZ:

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.