Article thumbnail

Diagnostics and Maintenance Design

By Adam Černoch

Abstract

V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. Poté je uveden návrh a provedení opravy vozovky. V teoretické části je zapsána klasifikace poruch podle TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek“. Z katalogu jsem vybral a zmínil důležité poruchy, které se projevovaly v diagnostikovaném úseku. Nakonec popisuje zásady plánování a navrhování údržby nebo oprav.In the text is given entry of visual inspection about implementation of the selected section in city of Luhačovice. Into forms were plotted failures of the road, determinated their lenght and surfaces. The following describes the evaluation and the cause of failure. After that is given the design and repair of the road. In the theoretical part is written the classification of failures according to TP 82 „Catalogue of flexible pavement failures“. From the cataloque I chose and mentioned important failures that are manifested in diagnosis section. Finally, describes the principles of planning and design of maintenance or repair.

Topics: Vizuální prohlídka, netuhá vozovka, dopravní zatížení, návrhová úroveň porušení, poruchy netuhých vozovek, navrhování údržby a oprav, lokální oprava, konstrukční poruchy, únosnost, spolehlivost vozovky, trvanlivost, běžná údržba, diagnostika, trhlina, Visual inspection, flexible pavement, traffic load, suggested level of failure, flexible pavement failures, pavement maintenance suggest, local reparation, structural failures, carrying-capacity, pavement reliability, durability, routine maintenance, diagnostics, rift
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/17023

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.