Article thumbnail

VAT in Health Care and its Influence on the Health Facilities in the Czech Republic

By Stanislava Keclíková

Abstract

Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika daně z přidané hodnoty ve vztahu ke zdravotnictví, které patří mezi resorty přinášející z pohledu daňových zákonů řadu složitých otázek. Teoretická část obsahuje popis principu daně z přidané hodnoty a charakteristiku zdravotnických zařízení. Praktická část obsahuje analýzu problematiky DPH konkrétního státního zdravotnického zařízení. V závěrečné části je zhodnocení stavu, návrh řešení a předpokládaný dopad možných změn souvisejících s daňovou reformou.This bachelor's thesis describes the issues and characteristics of value added tax in relation to health care, which is one of the areas that, from the perspective of tax laws, raise a number of complex issues. The theoretical part contains a description of the principle of value added tax and the characteristics of the medical system. The practical part includes the analysis of the issue of VAT of a particular state health-care organization. The final part consists of the evaluation of the present situation, a suggestion for solution and the anticipated impact of potential changes related to tax reform.

Topics: Daně, daň z přidané hodnoty, DPH, zdravotnické zařízení, státní zdravotnická organizace, daňová reforma, Taxes, value added tax, VAT, medical equipment, state health-care organization, tax reform
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/13274

Suggested articles

Citations

 1. (2006). 15) Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů ze dne 28. listopadu
 2. 16) Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
 3. 17) Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky ze dne 11. listopadu 2009, ve znění pozdějších předpisů.
 4. (2011). 18) Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ze dne 9. února
 5. 19) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ze dne 7. Března 1997, ve znění pozdějších předpisů.
 6. 20) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ze dne 1. 1. 2001, ve znění pozdějších předpisů.
 7. 21) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ze dne 1. dubna 2004, ve znění pozdějších předpisů.
 8. 22) Zákon č. 280/2009 Sb., o daňovém řádu ze dne 22. července 2009, ve znění pozdějších předpisů.
 9. 23) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování ze dne 6. listopadu 2011, ve znění pozdějších předpisů.
 10. 24) Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu ze dne 21. září 2005, ve znění pozdějších předpisů.
 11. (1991). 25) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. Prosince
 12. (2008). a kol. Daňové teorie - s praktickou aplikací.
 13. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.
 14. Daně v evropské unii.
 15. (2001). Dostupné z: http://reforma.dent.cz/?dil/1/2 29) ŠINDELKA, V. Charakteristika a vývoj DPH. [on-line].
 16. (2010). Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/17297-charakteristika-a-vyvoj-dph/ 30) Minulost a tradice
 17. DPH a daňové doklady v praxi.
 18. (2004). Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. 1. vydání,
 19. (2012). Legislativa 14) Příkaz ministra č 12/2012 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace ze dne 15.
 20. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 21. (2012). Poskytování zdravotních služeb. [on-line].
 22. (2007). s příklady.
 23. (2010). Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace. 1. vydání, Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.,
 24. (2008). Účetnictví nevýdělečných organizací. 1.
 25. (2008). Účetnictví nevýdělečných organizací. 1. vydání,
 26. (2008). Účetnictví ve veřejném sektoru. 1.
 27. (2008). Účetnictví ve veřejném sektoru. 1. vydání,
 28. (2009). Základy finančního práva.
 29. (2009). Základy finančního práva. 1.
 30. Základy práva evropské unie pro ekonomy. 5.
 31. (2008). Zdaňování neziskových organizací zejména
 32. (2012). Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví. [on-line].

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.