oaioai:invenio.nusl.cz:125665

Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky‚ NPR Kralický Sněžník):Návrh managementu těchto porostů

Abstract

Výsledky práce jsou shrnuty ve studiích: Paleontologická analýza profilů Mezikotlí a Keprník, Analýza pedologických dokladů o rozsahu alpinského bezlesí, Teplotní poměry alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku, Hodnocení růstových parametrů smrkových skupin nad alpinskou hranicí lesa, Vývoj plošného rozšíření klečových porostů - analýza leteckých snímků, Hodnocení růstové rychlosti klečových porostů, Zdravotní stav porostů kleče, Vliv borovice kleče na strukturu půdy v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku, Vliv borovice kleče na půdní ekosystém - případová studie Z NPR Praděd, Vliv klečových porostů na arkto-alpinskou vegetaci svazu Junction trifidi a svazu Nardo-Caricion rigidae, Stav vegeteace na pasekách po odstranění kleče (Pinus mug) v Malé kotlině v Hrubém Jeseníku a Vliv alochtonní borovice kleče na vybrané skupiny bezobratlých

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:125665Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.