393-1-1

Abstract

1Projecció Universal Transversa Mercator (UTM), fus 31, sobre el·lipsoide internacional i datum europeu. - Equidistància de les corbes de nivell: 5 m Els fulls d'aquesta sèrie corresponen a la divisió 4 x 4 de la malla de distribució del Mapa topográfico nacional de España 1:50 000. - Cada full inclou 2 finestres (Mapa índex de la sèrie; Mapa guia)47 x 69 cm sobre fulls de 61 x 92 cm o menys1:10000300 pp

Similar works

This paper was published in Cartoteca Digital.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.