Sheet S 1272 Vigo

Abstract

1a ed.Sèrie compilada per la Geographical Section, General Staff (G.S.G.S.) i dibuixada per l'Ordnance Survey feta servir al llarg de la Segona Guerra Mundial. GSGS, també conegut com l'MI 4, era un òrgan operatiu sota la Direcció d'Operacions Militars i Intel·ligència. - Projecció Lambert conical ortomòrfica. L'edició original és de 1941, tot i que hi ha alguns fulls de la 2a ed.1:250 00032 x 48 cm. o més petits

Similar works

This paper was published in Cartoteca Digital.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.