oaioai:ep3.nuwm.edu.ua:17514

Робоча програма навчальної дисципліни «Гідрогазодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньопрофесійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Hydrogasdynamics For students of all specialties NUWEE

Abstract

Вивчення основних законів спокою, рівноваги та руху рідини і газу та їх взаємодія з твердими тілами є однією з важливих частин у підготовці фахівців у галузях технічного та сільськогосподарського спрямування. Дисципліна «Гідрогазодинаміка» формує знання про основні: фізикомеханічні характеристики рідини і газу; поняття та розрахункові залежності для гідравлічних розрахунків технічних систем; моделі потоків рідини та газу. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у напірних системах при усталеному русі та користуватися довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of the fundamental laws of rest, equilibrium, and the motion of liquid and gas and their interaction with solids is one of the important parts in the training of specialists in the fields of technical and agricultural engineering. The discipline "Hydro-Gas Dynamics" forms knowledge about the basic: physical and mechanical characteristics of liquid and gas; concepts and calculation dependencies for hydraulic systems engineering calculations; models of fluid and gas flows. During the study of this discipline, students gain the ability to determine the parameters and hydraulic elements of a live cross-section in pressure systems with steady motion and to use the reference literature on the issues being studied. This knowledge is used as a result of studying other disciplines of fundamental training and a specialist is able to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need reconstructio

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій Національного університету водного господарства та природокористування

Provided a free PDF
oaioai:ep3.nuwm.edu.ua:17514Last time updated on 4/10/2020View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.