Hydrothermal synthesis of hematite (Fe2O3) nanoparticles, structure, morphology and magnetic properties

Abstract

У овој докторској дисертацији описана је хидротермална синтеза наночестичног хематита (α-Fe2O3), као и карактеризација материјала, у сврху његове потенцијалне примене у различитим областима. Синтетисани узорци су карактерисани ренгеноструктурном анализом (XRDP), електронском микроскопијом (SEM и TEM), магнетометријом са вибрирајућим узорком (VSM) и вибрационом спектроскопијом (FTIR и Raman). Извршена је и математичка анализа морфологија честица, применом дескриптора облика на одабране ТЕМ слике узорака...This doctoral dissertation presented hydrothermal synthesis and characterization of hematite (α-Fe2O3) nanoparticles, towards potential applications in differrent fields. Synthesized sample were characterized with X-ray powder diffraction method (XRDP). electrone microscopy (SEM and TEM), vibrating sample magnetometry (VSM) and vibrational spectroscopy methods (FTIR and Raman). Mathematical analysis of nanoparticle morphology was also conducted, applying shape descriptors on segmented TEM sample images..

Similar works

This paper was published in Nardus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.