Article thumbnail

Kvalitet savremenog udžbenika za nastavu klavira

By Milena Milovanović

Abstract

U savremenoj nastavi klavira učenicima se postavlja sve veći broj zahteva od samog početka školovanja, usled konstantnog napretka savremenog pijanizma. Istovremeno, nastava klavira nije obavezna za pohađanje, a njeni ciljevi nisu samo školovanje budućih profesionalnih muzičara, već i buduće koncertne publike. Povećanjem obima i nivoa nastavnog gradiva u osnovnim školama i umnožavanjem zahteva u nastavi klavira, uz razumevanje da nastava klavira nije obavezna za pohađanje, javlja se potreba za razmatranjem mogućnosti novih pristupa u radu sa učenicima. Značajan faktor nastave su udžbenici, zbog čega je predmet ove disertacije proučavanje kvaliteta savremenog udžbenika za nastavu klavira kao faktora nastave kojim se može uticati na celokupnu nastavu klavira. Uzimajući u obzir da su udžbenici u nastavi klavira neophodni u radu sa početnicima mlađeg školskog uzrasta zbog potpuno novog nastavnog gradiva koje im se prezentuje, predmet ove disertacije je upravo proučavanje kvaliteta savremenih udžbenika za navedeni uzrast i nivo sviranja učenika. Problemsko polje disertacije obuhvata razmatranje mogućnosti analize savremenih udžbenika za klavir, postavljanjem analitičkog okvira kao osnove za istraživanje. Cilj ove disertacije je istraživanje kvaliteta postojećih udžbenika za nastavu klavira za početnike mlađeg školskog uzrasta u kategorijama kvaliteta: nastavnih sadržaja, didaktičkog oblikovanja nastavnih sadržaja i jezika i drugih medija udžbenika. Instrument istraživanja su standardi i indikatori kvaliteta za udžbenike za klavir kreirani na osnovu analitičkog okvira izvedenog iz relevantne naučne literature i formulisanog u teorijskom delu ove disertacije. U disertaciji se koristi metoda komparativne analize sadržaja za proučavanje tri inostrana i jednog nacionalnog udžbenika za klavir za početnike mlađeg školskog uzrasta, a analizirani udžbenici su: 1. Benthien, A. (1997). Keyboard aktiv band 1 & 2. Mainz: Schott Musik International 2. Palmer, W. A., Manus, M., Vick Lethco, A., Kowalchyk, G. & Lancaster, E. L. (1997). Group Piano Course book 1 & 2 & 3 & 4. USA: Alfred Publishing Co. Inc 3. Petrović, M. (1995). Školica za klavir nivo A i B. Knjaževac: Muzičko-izdavačko preduzeće „Nota” 4. Thompson, J. (1955). Easiest piano course 1&2. Florence, Kentucky: The Willis Music Co. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja utvrđeno je da analizirani udžbenici u dovoljnoj meri ispunjavaju zahteve postavljene instrumentom istraživanja. Rezultati istraživanja ukazuju da se najznačajnija razlika među analiziranim udžbenicima sastoji u načinu didaktičkog oblikovanja nastavnih sadržaja. Dovodeći u vezu potrebe savremene nastave klavira i rezultate sprovedenog istraživanja, u disertaciji su formirane implikacije za kreiranje novog savremenog udžbenika za nastavu klavira za početnike mlađeg školskog uzrasta

Topics: Udžbenik za klavir, udžbenik, nastava klavira
Publisher: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Year: 2019
OAI identifier: oai:nardus.mpn.gov.rs:123456789/11594
Provided by: Nardus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.cris.uns.ac.rs/Dow... (external link)
  • https://www.cris.uns.ac.rs/rec... (external link)
  • https://www.cris.uns.ac.rs/Dow... (external link)
  • http://nardus.mpn.gov.rs/12345... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles