The objective of modelling and implementation of accelerated development of Vojvodina’s e-administration

Abstract

Циљ - Циљ истраживања је да се дефинише модел развоја еУправе за регинални и локални ниво управе који ће омогућити да се, уз уважавање ограничења над инфраструктурним и финансијским ресурсима, смањи заостајање у односу на развијене земље у овој области и омогући даљи континуиран развој еУправе. Методологија – Разматрани су аспекти увођења еУправе, и извршен је преглед постојећих резултата истраживања из предметне области у земљама ЕУ, земљама у развоју, земљама у окружењу и посебно у Републици Србији и АП Војводини. Стање еУправе је за све наведене земље описано са становишта истих аспеката (историја развоја информационог друштва, законски оквир, степен развоја, електронски јавни сервиси, делегирање надлежности и расположива инфраструктура). За развој модела су коришћене савремене методологије за пројектовање и имплементацију комуникационе и информационе инфраструктуре, софтверске архитектуре, јавних сервиса као и примери добре праксе у развоју еУправе, посебно у државама ЕУ. Резултати – Предложени су модели реализације еУправе у АП Војводини у области : надлежности и организације, људских ресурса, рачунарско-комуникационе инфраструктуре, софтвера (методологија развоја, софтверска архитектура и јавни сервиси), стандарда и интероперабилности и информационе безбедности. Ограничења истраживања /импликације - Предложени модели се могу пре свега користити у регионалним и локалним срединама у којима није достигнут висок степен развоја еУправе. Практичне импликације – Препоруке и модели дати за увођење еУправе у АП Војводини могу бити од користи за увођење еУправе у различим локалним срединама а посебно у локалним самоуправама АП Војводине. Оригиналност/вредност -Верификација предложених модела је извршена на реалном примеру развоја еУправе у АП Војводини. Резултати указују да адекватно планирање и управљање реализацијом планова омогућава убрзан развој еУправе и премошћавање дигиталног јаза.Cilj - Cilj istraživanja je da se definiše model razvoja eUprave za reginalni i lokalni nivo uprave koji će omogućiti da se, uz uvažavanje ograničenja nad infrastrukturnim i finansijskim resursima, smanji zaostajanje u odnosu na razvijene zemlje u ovoj oblasti i omogući dalji kontinuiran razvoj eUprave. Metodologija – Razmatrani su aspekti uvođenja eUprave, i izvršen je pregled postojećih rezultata istraživanja iz predmetne oblasti u zemljama EU, zemljama u razvoju, zemljama u okruženju i posebno u Republici Srbiji i AP Vojvodini. Stanje eUprave je za sve navedene zemlje opisano sa stanovišta istih aspekata (istorija razvoja informacionog društva, zakonski okvir, stepen razvoja, elektronski javni servisi, delegiranje nadležnosti i raspoloživa infrastruktura). Za razvoj modela su korišćene savremene metodologije za projektovanje i implementaciju komunikacione i informacione infrastrukture, softverske arhitekture, javnih servisa kao i primeri dobre prakse u razvoju eUprave, posebno u državama EU. Rezultati – Predloženi su modeli realizacije eUprave u AP Vojvodini u oblasti : nadležnosti i organizacije, ljudskih resursa, računarsko-komunikacione infrastrukture, softvera (metodologija razvoja, softverska arhitektura i javni servisi), standarda i interoperabilnosti i informacione bezbednosti. Ograničenja istraživanja /implikacije - Predloženi modeli se mogu pre svega koristiti u regionalnim i lokalnim sredinama u kojima nije dostignut visok stepen razvoja eUprave. Praktične implikacije – Preporuke i modeli dati za uvođenje eUprave u AP Vojvodini mogu biti od koristi za uvođenje eUprave u različim lokalnim sredinama a posebno u lokalnim samoupravama AP Vojvodine. Originalnost/vrednost -Verifikacija predloženih modela je izvršena na realnom primeru razvoja eUprave u AP Vojvodini. Rezultati ukazuju da adekvatno planiranje i upravljanje realizacijom planova omogućava ubrzan razvoj eUprave i premošćavanje digitalnog jaza.The objective of modelling and implementation of accelerated development of Vojvodina’s e-administration is to achieve a level of e-administration development of the developed countries as soon as possible, with the existing infrastructure and financial limitations. The Doctoral thesis research programme encompasses three main segments: a research of the existing findings in the relevant field (information communications technologies, the standards and interoperability, the software architecture), an analysis of the existing methods and experiences in introduction of electronic administration at the state level, particularly in the EU countries, development of a new model for introduction of e-Administration and verification of the developed model for introduction of e-Administration

Similar works

Full text

thumbnail-image

Nardus

redirect
Last time updated on 10/04/2020

This paper was published in Nardus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.