People of Horažďovice and their everyday life in early modern period

Abstract

Diplomová práce se snaží o přehledný a ucelený pohled na problematiku narození, sňatků a umírání v barokních Horažďovicích, konkrétně v letech 1669-1790. Nezaměřuje se pouze na demografickou stránku problematiky, zabývá se i rituály pojícími se k těmto významným životním událostem. Studie vychází především z jedenácti církevních matrik a z pramenů Archivu města Horažďovic. Dílčím cílem bylo na základě pramenného výzkumu analyzovat a statisticky zpracovat počet křtů, sňatků a pohřbů proběhnuvších v jednotlivých letech. Práce se také pokouší načrtnout otázku kmotrovství a nemanželských dětí. Její součástí se stal i rozbor kšaftů a svatebních smluv horažďovických měšťanů. Opomenuty však nebyly ani osudy několika horažďovických zločinců.ObhájenoThe dissertation is trying to show a well arranged and complete view on the issues of birth, marriage and death in the baroque city of Horažďovice, specifically in the years 1669 1790. It does not focus only on the demographic point of view, but it addresses also the rituals connected with these important stages of life. The study is based on eleven church registers and on the archive of Horažďovice. The aim was to analyse and process the number of christenings, marriages and burials in those years with help of the research of sources. This thesis is also trying to touch the question of godfathers and illegitimate children. A part of this dissertation is also a analysis of last wills and marriage contracts of the citizen of Horažďovice. The fates of some of criminals were also not left out

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace at University of West Bohemia

Full text is not available
oaioai:dspace5.zcu.cz:110...Last time updated on 4/9/2020

This paper was published in DSpace at University of West Bohemia.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.