Article thumbnail

Protection measures in proceeding of young offenders and measures in proceeding of children younger than fifteen years

By Kateřina Křičková

Abstract

Cílem této práce je nastínit systém sankcí, které jsou ukládány soudy pro mládež. Konkrétněji jsem se zaměřila na ochranná opatření, které jsou ukládána mladistvým a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM). Tento zákon vychází z právní úpravy zákona z roku 1931 o trestním soudnictví nad mládeží. Zásady, které jsou obsaženy v ZSM představují podstatu restorativní justice, která je charakteristická individuálním přístupem k mládeži při řešení jejich protiprávních činů, obnovení sociálních vztahů a integrace mládeže zpět do společnosti bez recidivního chování. Systém ZSM upravuje speciální přístup k mládeži v systému trestního práva, možnosti reakce na jejich protiprávní činy, ale také rozčlenění mládeže na mladistvé a děti mladší patnácti let. Mezi mladistvé řadí ZSM osoby, které dovršily patnáctý rok věku, avšak nedosáhly osmnácti let a jsou za svůj čin trestně odpovědné. Děti mladší patnácti let nemohou spáchat trestný čin, jelikož vzhledem ke svému věku nejsou trestně odpovědné, a tedy spáchají čin jinak trestný, který by jinak naplňoval všechny znaky skutkové podstaty trestného činu. Soudy pro mládež, které projednávají protiprávní jednání mládeže mohou uložit mladistvým výchovná opatření, ochranná opatření a trestní opatření, dětem mladším patnácti let pak lze za jejich činy jinak trestné uložit opatření, které se v mnoha ohledech podobají výchovným a ochranným opatřením. Dále se tato práce zabývá rozdílem ochranných opatření a opatření, který spočívá zejména ve zvláštním řízení při jejich ukládání, v celkové systematice a ve vykonávacím řízení po jejich uložení. Pro lepší nastínění právní teorie a její aplikace do praxe, se zabývám v šesté části konkrétními případy, které byly projednávány soudem pro mládež při Okresním soudu v Ústí nad Labem. Smyslem nastínění praxe je přiblížit konkrétní ustanovení ochranných opatření či opatření a jejich aplikaci na konkrétní případy a z toho vyúsťující snaha v pozitivní ovlivnění budoucího života mladistvého či dítěte. V obecném povědomí široké veřejnosti se má často za to, že kriminalita mládeže stoupá a proto se zabývám statistikami nejen kriminality mládeže, ale i sankcemi, které jsou jim ukládány. Následná kapitola je exkurzem do zahraniční právní úpravy Slovenského a Kanadského systému soudnictví pro mládež, které jsou v určitých ohledech možnou inspirací pro rekodifikaci právní úpravy v ZSM. V poslední kapitole se zabývám shrnutím zjištěných poznatků a možnými úpravami v systému soudnictví ve věcech mládeže obsaženými v české právní úpravě. Zejména polemizuji s novou právní úpravou, která umožňuje uložit dítěti mladšímu patnácti let ochranné léčení a možnost zavedení určitých nových institutů, které obsahují zahraniční právní úpravy.Katedra trestního právaObhájenoThe aim of this thesis is to outline a system of sanctions imposed on young people by juvenile courts. In concrete terms, the thesis focuses on the protective measures that are imposed on juvenile persons and measures that are imposed on children under fifteen years of age. The legal regulation (enactment) is included in Act No. 218/2003 Sb., On Accountability of Youth for Unlawful Acts and on the Juvenile Judicial System (the Czech acronym "ZSM"). This act is based on the enactment of the Act of 1931 on Juvenile Criminal Justice. The principles included in ZSM constitute the essence of restorative justice, which is characterised by an individual approach to youth while solving their unlawful acts, the restoration of social relations and integration of youth back into society without the occurrence of recidivious behaviour. The Juvenile Judicial System (ZMS) modifies a special approach to youth in the system of criminal law, possibilities of a reaction to their unlawful acts, and the division of youth into two categories - juvenile persons and children under 15 years of age. The Juvenile Judicial System includes persons who at the moment of committing a criminal act have reached fifteen years of age but have not exceeded eighteen years of age, i.e. those who are criminally liable for their acts among juvenile persons. Children younger than fifteen years of age cannot commit an offence since, due to their age, they are not criminally liable. Thus they commit an act that is otherwise punishable, an act which would otherwise accomplish all elements of an offence. Juvenile courts dealing with unlawful acts of youth may impose special educational and protective measures, as well as retributive measures on children younger than fifteen years of age, which resemble, in many respects, educative and protective measures. Further, this thesis also deals with the difference between protective measures and the measures that predominantly consist in special proceedings held when these measures are imposed on juveniles, in the total systematics of imposing the measures, and in the enforcement proceedings after the measures have been imposed. To prepare a better outline of the legal theory and its application to practice, the sixth part of the thesis shows examples of the specific cases that have been heard at the Juvenile Court of the District Court in Ústí nad Labem. The main reason for including this outline of practice is to get closer to particular provisions of the protective measures, or the measures and their applications to specific cases, as well as the effort, focused on the positive influencing of the future life of a juvenile person or a child, which results from these measures. In the general public awareness there is a belief that that juvenile criminality is on the rise and this is also one of the reasons why this thesis deals not only with the statistics of juvenile criminality but also with sanctions imposed on juvenile persons. The subsequent chapter is an excursion into two foreign enactments ? those of the Slovak and Canadian juvenile judicial systems, which, in certain respects, can become an inspiration for our re-codification of the enactment in the ZSM. The last chapter of this thesis deals with the summary of the established facts and possible modifications incorporated into the Czech enactment. It contains, in particular, the polemics with the new enactment that enables to impose a protective medical treatment and a possibility of introducing certain new institutes that have already been incorporated into foreign legal regulations, on a child under fifteen years of age

Topics: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ochranná opatření, opatření, mladistvý, děti mladší patnácti let, ochranné léčení, ochranná výchova, systém soudnictví pro mladistvé v Kanadě, systém soudnictví pro mladistvé na Slovensku, act no. 218/2003 Sb., protective measures, measure, juvenile persons, children under fifteen years of age, protectiv medical, protectiv education, juvenile judical system of Canada, juvenile judical system of Slovak republic
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/10233
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.