Article thumbnail

Web application - data visualization

By Matěj Smetana

Abstract

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to jak na teoretickou, tak i praktickou. V rámci teoretické části práce je nejdříve analyzována vizualizace dat a následně její historie a vývoj. Dále se zabývá obecnými a specifickými typy vizualizace dat a trendů v této oblasti. Na základě těchto teoretických znalostí je zpracována praktická část, a to v podobě vytvoření webové aplikace. Vytvořená aplikace umožňuje uživateli na základě definovaných práv vytvářet grafické vizualizace prodejních dat které mají podobu dashboardů se zabudovanými komplexními druhy vizualizačních komponentů a funkcí.The Bachelor thesis is divided into two parts, both theoretical and practical. In the theoretical part of the thesis there is analyzed data visualization, followed by its history and development. It also deals with general and specifical types of data visualization and trends in this area. Based on this theoretical knowledge, a practical part is elaborated in a form of creating web application. The created application allows the user, based on defined rights, to create graphical visualization of sales data in the form of dashboards with embedded complex types of visualization components and functions

Topics: data, webová aplikace, dashboard, vizualizace, graf, visualization, data, web application, chart, dashboard
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2019
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/76844
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/76... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.