Article thumbnail

Automotive industry and its influence on the economy of the Czech Republic in 2005 - 2016

By Jaroslav Javorský

Abstract

Bakalářská práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu v České republice a jeho vlivem na ekonomiku v období let 2005 – 2016. Cílem práce je pomocí vybraných makroekonomických indikátorů vyhodnotit dlouhodobý i současný stav automobilového průmyslu a jeho vliv, který má na ekonomiku České republiky. V teoretické části jsou popsány ekonomické přístupy a ukazatele, se kterými práce dále pracuje v části praktické. Praktická část analyzuje vývoj automobilových výrobců působících na území České republiky a sleduje vývoj jednotlivých indikátorů automobilového průmyslu, které ovlivňují ekonomiku České republiky. Práce dochází k závěrům, že automobilový průmysl je pro Českou republiku velmi důležité odvětví, které hraje významnou roli jak na trhu práce, tak při tvorbě makroekonomických výstupů.The bachelor thesis focuses on the development of automotive industry in Czech Republic and its impact on economy between 2005 and 2016. The aim of the thesis is to evaluate long-term and actual condition of automotive industry and its impact on economy in Czech Republic. Methodological part describes economic approaches and indicators, which are used in the practical part. Practical part analyses the development of automotive manufacturers in Czech Republic and monitors the progress of individual indicators of automotive manufactures which have an influence on economy in Czech Republic. The thesis concludes that automotive industry plays significant role on local market as well as the labour market and is an important factor for creating macroeconomic outputs

Topics: Česká republika, státní zásahy, makroekonomické indikátory, hospodářská krize, automobilový průmysl, automotive industry, Czech Republic, macroeconomic indicators, depression, state interventions
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2017
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/71358
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/71... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.