Article thumbnail

Proposal and implementation of web application for single entry book-keeping

By Martin Hofhanzl

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daňové evidence a webových technologií, které lze v dnešní době použít při vývoji webových aplikací. Cílem je seznámit se základní strukturou daňové evidence, charakterizovat webové technologie a vyvinout webovou aplikaci pro daňovou evidenci. V rámci teoretické části jsou porovnány dostupné aplikace s přehledem jejich vlastností. Dále je představena problematika daňové evidence na kterou úzce navazuje kapitola týkající se požadavků na webovou aplikaci. Zakončením této části je základní charakteristika webových technologií použitých při vývoji aplikace. V rámci praktické části je nastíněn proces návrhu grafického rozhraní, který znázorňuje základní podobu jak promo stránky tak i samotné aplikace. V návaznosti na problematiku daňové evidence je podrobně specifikována datová základna aplikace. Poslední část je zaměřena na praktické ukázky funkcí v aplikaci. Praktickým výstupem této práce je reálná webová aplikace připravená pro příchod prvních uživatelů.This bachelor thesis deals with issues of single entry book-keeping and web technologies that nowadays may be used while developing web applications. Its aim is to introduce basic structure of single entry book-keeping, describe web technologies and develop a web application for single entry book-keeping. In terms of the theoretical part, there are compared available applications with an overview of their features. Characteristic of single entry book-keeping is introduced which and subsequently followed by chapter related to web application requirements. To conclude this part there is a basic characteristic of web technologies that were used while developing an application. In terms of the practical part, there is outlined a process of designing graphic interface which represents the simple shape of the landing page as well as application. Data structure is specified in detail as a follow-up to a characteristic of single entry book-keeping. The last part focuses on the practical example of functions in the application. The practical output of this thesis is real web application which is ready for first users

Topics: daňová evidence, HTML5, Bootstrap, Sass, CSS3, MVC, framework, PHP, Nette, PHP, Bootstrap, framework, single entry book-keeping, MVC, Sass, CSS3, HTML5, Nette
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2016
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/50592
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/50... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.