Harmonization of working and personal life

Abstract

Cílem diplomové práce je zjistit, jaké možnosti se nabízejí v oblasti alternativních pracovních úvazků a jak jsou v podmínkách České republiky využívány a rozšiřovány. Harmonizace osobního a pracovního život je stále častějším tématem pro řadu nejen mladých lidí. Především pro ženy jako matky je tato otázka velmi stresující, protože před ně staví nutnost rozhodnutí, zda zvolit kariéru nebo rodinu. Práce je zaměřena na problematiku harmonizace osobního a pracovního života, kdy budou analyzovány alternativní pracovní úvazky, jejich malé rozšíření v České republice ve srovnání s ostatními státy Evropské unie, a to na základě statistických dat. Budou také analyzovány názory respondentů dotazníkového šetření na oblast harmonizace pracovního a osobního života. V závěru práce budou uvedeny návrhy možných řešení a doporučení pro zaměstnance, vládu a podnikatelské subjekty.A goal of this thesis is to find what are the options of alternative working arrangements in the area of Czech Republic and how these options are used and expanded. A harmonization of personal and working time is being more spread topic for increasing number of not only young people. Especially for women-mothers it might be very stressful decision to choose between career and family care. In this thesis which is focused on above mentioned harmonization of personal a working time there will be analyzed kinds of alternative working time, will be given analyze of their poor expansion in Czech Republic by comparing statistical datas with other countries within European Union. The thesis also contains analysis of respondents' answers for questions related to mentioned thesis topic. Finaly there will be given few ideas of possible solution and recommendation for employees, government as well as for business entities

Similar works

Full text

thumbnail-image

Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika, Document Server

Full text is not available
oai:vse.cz:vskp/47005Last time updated on 4/9/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.