The impact of the crisis on capital flows in the euro area

Abstract

Cílem této diplomové práce je analyzovat vývoj kapitálových toků v rámci eurozóny a v rámci vybraných členských států, a to s ohledem na hypotézu o dostatečném nahrazení soukromých kapitálových toků těmi oficiálními. Ověření hypotézy je založeno na identifikování prudkých změn kapitálových toků pomocí modelu Forbese a Warnocka. Celá práce je koncipována do tří hlavních kapitol. První je věnována vývoji krize v eurozóně a přijetí důležitých reformních kroků jako odpověď na vzniklou nepříznivou situaci. Druhá kapitola se věnuje vymezení čistých a hrubých kapitálových toků a jejich vývoji v rámci tzv. extrakomunitárnych toků. Závěrečná část se zaměří na analýzu intrakomunitárních kapitálových toků a toků vybraných členských zemí.The aim of this master thesis is to analyze the development of capital flows within the euro area and within selected Member States, with respect to the hypothesis of a sufficient replacement of private capital flows with official ones. Verification of the hypothesis is based on identifying sudden changes in capital flows, using the model created by Mr.Forbes and Mr.Warnock. The entire work is conceived into three main chapters. The first is dedicated to the development of the crisis in the euro area and the adoption of important reform measures as response to the resulting unfavorable situation. The second chapter deals with the definition of net and gross capital flows and their development in the so-called extra-area flows. The final section is focused on the analysis of intra-area capital flows and flows in selected member countries.Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať vývoj kapitálových tokov v rámci eurozóny a v rámci vybraných členských štátov, a to s ohľadom na hypotézu o dostatočnom nahradení súkromných kapitálových tokov tými oficiálnymi. Overenie hypotézy je založené na identifikovaní prudkých zmien kapitálových tokov pomocou modelu Forbesa a Warnocka. Celá práca je koncipovaná do troch hlavných kapitol. Prvá je venovaná vývoju krízy v eurozóne a prijatiu dôležitých reformných krokov ako odpoveď na vzniknutú nepriaznivú situáciu. Druhá kapitola sa venuje vymedzeniu čistých a hrubých kapitálových tokov a ich vývoju v rámci tzv. extrakomunitárnych tokov. Záverečná časť sa zameria na analýzu intrakomunitárnych kapitálových tokov a tokov vybraných členských krajín

Similar works

Full text

thumbnail-image

Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika, Document Server

Full text is not available
oai:vse.cz:vskp/45098Last time updated on 4/9/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.