The European Union Structural Funds and their application in tourism.

Abstract

Předmětem zkoumání práce je problematika strukturálních fondů Evropské unie a jejich využití v cestovním ruchu. Konkrétně je využitelnost strukturálních fondů přiblížena prostřednictvím analýzy Regionálního operačního programu Střední Čechy v programovém období 2007-13. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola se věnuje regionální politice a strukturálním fondům jako nástroji pro její realizaci. Následující kapitoly se zabývají cestovním ruchem a implementací podpory ze strukturálních fondů do podmínek České republiky. Těžištěm práce jsou kapitoly čtyři a pět. V těchto kapitolách je analyzován Regionální operační program Střední Čechy. Analýza se zaměřuje na vyhodnocení věcného zaměření podpory, její finanční aspekty a kategorizaci podpořených projektů.The focus of the thesis is the issue of the European Union Structural Funds and their application in tourism. Specifically, the application of the Structural Funds is examined by the analysis of the "Regional Operational Programme Střední Čechy 2007-13". The thesis is divided into five chapters. The first chapter is devoted to regional policy and the Structural Funds as an instrument for its implementation. The following chapters focus on tourism and the implementation of the Structural Funds in the Czech Republic in particular. The core of the thesis consists of chapters four and five. In these chapters "Regional Operational Programme Střední Čechy" is analyzed. The analysis explores the evaluation of the focus of support from the programme, its financial aspects and the categorization of projects supported

Similar works

Full text

thumbnail-image

Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika, Document Server

Full text is not available
oai:vse.cz:vskp/46327Last time updated on 4/9/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.