Article thumbnail

Object-relational mapping in PHP

By Michal Vrchota

Abstract

Práce se zabývá problematikou mapování objektového modelu do relační databáze. Práce je rozdělena na 2 hlavní části. První část se zabývá teorií objektově relačního mapování, důvody jejího použití a popisem používaných návrhových vzorů zejména pro reprezentaci modelových objektů a dědičnost. Druhá část práce je věnovaná popisu objektově relačního mapování v jazyce PHP se zaměřením na použití knihoven Zend_Db a Doctrine. Je demonstrována základní práce s těmito knihovnami a uvedeny důvody pro její nasazení v reálné aplikaci. Přínosem této práce je seznámení se základní problematikou objektově relačního mapování a jeho implementace v PHP aplikacích pomocí ORM knihoven.Objective of this document is to provide a view for mapping an object model into relational database. This work is divided into two main sections. The first one describes theory of object-relational mapping and used design patterns targeting on patterns for object model representation and inheritance. The second part is devoted to description of object relational mapping in PHP language and focuses on usage of libraries Zend_Db and Doctrine. It is illustrated the basic work with those libraries and reasons for deployment in real application are explained as well. The contribution of this work is a brief explanation of object-relational mapping problematic and its implementation in PHP applications using ORM libraries

Topics: Doctrine, Zend_Db, Persistence, ORM, PHP, Doctrine, Zend_Db, Persistence, ORM, PHP
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Year: 2010
OAI identifier: oai:vse.cz:vskp/23111
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.vse.cz/vskp/eid/23... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.