10.4312/dela.26.27-41

Regionalni, prostorski in okoljski kazalci za vrednotenje regionalnega razvoja, strukture in potencialov

Abstract

The article brings theoretical, methodological and practical aspects of adopting regional, spatial and environmental data, indicators and criteria for the assessment of regional structure, potentials and development within the context of regional and spatial planning. The proposal of the system of indicators is presented on the basis of the CONSPACE project.Članek prikazuje teoretične, metodološke in praktične vidike uporabe regionalnih, prostorskih in okoljskih podatkov, kazalcev in meril za ocenjevanje regionalnega razvoja, regionale strukture in regionalnih potencialov v regionalnem in prostorskem planiranju. Predstavljeni sistem kazalcev je nastal na podlagi Interregovega projekta CONSPACE

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.