Margarita Ceña, Cap de la Biblioteca de l'EPSEVG, mostrant uns panells expositors el dia de la inauguració oficial del nou edifici. 2000

Abstract

La Sra. Margarita Ceña, Cap de la Biblioteca de l'EPSEVG, mostrant uns panells expositors amb fotografies sobre la biblioteca antiga i l'evolució de la construcció del nou edifici a l'Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, l'Excm. i Mgfc. Sr. Jaume Pagès, Rector de la UPC i l'Il·lm. Sr. Sixte Moral, Alcalde de Vilanova i la Geltrú

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

Full text is not available
oaioai:upcommons.upc.edu:...Last time updated on 4/9/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.