Desenvolupament d’una eina per calcular les emissions de gasos d'efecte hivernacle en ports marítims

Abstract

Aquest treball de fi de màster (TFM) tracta del càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle degudes a l’activitat econòmica que es realitza ens els ports, més concretament de les emissions provocades per l’autoritat portuària, per les emissions indirectes de la compra d’electricitat i per les entitats arrendatàries del port. Respecte els gasos d’efecte hivernacle analitzats, s’inclouen els més rellevants pel canvi climàtic que són el CO2, el CH4 i el N2O. Per tal d’estandarditzar els efectes de cada un d’ells s’utilitza una unitat anomenada CO2 equivalent, aquesta unitat neix de la suma ponderada segons l’efecte que provoca en el escalfament global de cada gas. L’objectiu final del TFM és obtenir una eina informàtica que calculi aquestes emissions en base als consums que tenen els ports mitjançant les indicacions que fa “The Intergovernmental Panel on Climate Change”, que és un organisme de les Nacions Unides per assessorar les ciències relacionades amb el canvi climàtic. Per al desenvolupament de l’eina, s’ha hagut de fer un recerca exhaustiva sobre les diferents fonts emissores de gasos d’efecte hivernacle als ports, seleccionar les possibles fórmules de càlcul per aquestes i, finalment, implementar-ho tot en una eina que sigui de fàcil ús pels gestors portuaris. L’eina obtinguda s’ha realitzat amb el programari Excel i s’ha generat una interfície gràfica per facilitar la introducció de dades per part de l’usuari amb VisualBasic. Finalment, en les conclusions, es defineix la importància que tindrà l’acceptació per part dels ports aquesta eina i a més també es posa llum a diferents problemes que hom pot topar-se en la realització d’un projecte de semblants característique

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

Full text is not available
oaioai:upcommons.upc.edu:...Last time updated on 4/9/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.