Styrmedel och åtgärder för att minska sjöfartens emissioner till luft : rekommendationer för svenska intressenter

Abstract

The purpose of the “Carrots and sticks” project is to identify the policy instruments and measures that can reduce air emissions from shipping and contribute to the fulfilment of the national Swedish environmental quality objectives Reduced climate impact, Clean Air, Natural acidification only and Zero eutrophication in a cost-effective way. The climate objective has quantified targets 2030 and 2045; the EU and the IMO (International Maritime Organization) have also set up climate goals. The identification of the most relevant policies and measures is based on a global review of the policies and measures. Available ex-ante and ex-post analyses and studies that estimate the potential to reduce air emissions from shipping are analysed. It is shown that most policies have been implemented in Northern Europe and North America. Specific circumstances for Sweden are considered. The visiting profile is extreme, as just a few ferries perform about two-thirds of the calls and cause about half of the air emissions while one-third of the ships call into Sweden less frequently than once a year. The share of international transport is high and growing, which implies the importance of IMO and EU policies as well as the strong cooperation with neighbouring countries to reduce the air emissions from shipping. Air emissions of sulphur dioxides (SO2), nitrogen oxides (NOX) and particulate matter (PM) and greenhouse gases (GHG) from shipping in the waters in and close to Sweden 2015 are estimated based on the bottom-up approach using AIS-data (Automatic Identification System) and other sources. Four BAU-scenarios (business as usual) are developed for the target years 2030 and 2045. They comprise different assumptions about the development of transport demand, energy efficiency improvement and the fuels used. The calculated volumes of air emissions are highest when the assumptions of the Swedish public agencies are used. It is recommended to consider estimates from different sources in the next Swedish forecasts and scenarios.Syftet med projektet ”Morötter och piskor” är att identifiera styrmedel och åtgärder som kan minska sjöfartens utsläpp till luft och därmed bidra till uppfyllandet av de nationella svenska miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning på ett kostnadseffektivt sätt. Klimatmålet har kvantifierade mål för 2030 och 2045, EU och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har också satt upp kvantifierade klimatmål. De mest relevanta styrmedel identifieras baserade på en global översyn av befintliga och planerade policys och tillgängliga konsekvensanalyser (ex ante och ex post) och potentialanalyser. Det visar att de flesta styrmedel för att minska sjöfartens emissioner till luft har implementerats i Norra Europa och Nordamerika. De specifika förutsättningarna för Sverige studeras. Ett fåtal färjor står för ungefär två tredjedelar av anloppen och orsakar ungefär hälften av emissionerna medan en tredjedel av fartygen kommer mer sällan än en gång om året. Andelen internationella transporter är stor och ökar, vilket understryker vikten av att arbeta inom IMO och EU och att samarbeta med grannländerna för att minska sjöfartens emissioner. Sjötransporternas emissioner av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), partiklar (PM) och växthusgaser till luft i och nära Sverige 2015 beräknas med hjälp av AIS-data (Automatic Identification System) och andra källor. Fyra BAU-scenarier (business as usual) utvecklas för 2030 och 2045. De omfattar olika antaganden om utvecklingen av transportefterfrågan, förbättringen av energieffektiviteten och bränslemixen. De beräknade emissionsvolymerna är störst när de svenska myndigheternas antaganden används; det rekommenderas att beakta antaganden från flera olika källor i kommande svenska prognoser och scenarier

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Full text is not available
oai:DiVA.org:vti-15159Last time updated on 4/8/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.