Desenvolupament d’un model didàctic per l’aplicació de la norma UNE 157001

Abstract

La norma UNE 157001 d’aplicació voluntària editada i impresa l’any 2002 per AENOR (associació espanyola de normalització i certificació), va dirigida a la realització de projectes i documents tècnics i té per objecte establir les consideracions generals que permetin precisar les característiques que han de satisfer els projectes de productes, obres i edificis (exclosos els habitatges), instal•lacions (incloses instal•lacions en habitatges), i serveis i/o software per a que siguin conformes al objectiu al qual estan destinats. Per tant, és important tenir en compte aquesta norma com a referència també en la formació d’un tècnic superior com a possibles projectistes a curt-mitjà termini. Des del curs acadèmic 2009-2010, els alumnes de segon curs d’un cicle formatiu de grau superior determinat d’un centre d’educació secundària obligatòria ubicat en una població propera a la ciutat de Barcelona, fan ús de la norma UNE 157001 per l’elaboració i redacció del seu crèdit de síntesi. Aquesta incorporació recent no és tasca evident per l’alumnat i per aquest motiu, sorgeix la necessitat de desenvolupar un model didàctic o guia per la seva correcta aplicació. L’objectiu principal d’aquest projecte és elaborar una guia o model didàctic dirigit a l’alumnat del cicle formatiu en qüestió per la correcta aplicació de la norma UNE 157001 en l’elaboració del seu crèdit de síntesi. A fi de detectar les principals dificultats en l’aplicació de la norma UNE 157001, aquest treball s’inicia amb la identificació dels errors més comuns d’alguns dels projectes realitzats per l’alumnat durant el curs acadèmic 2009-2010. Seguidament es fa un anàlisi d’aquests errors o mancances en l’aplicació de la norma esmentada amb l’objectiu d’incidir-hi amb més profunditat en l’elaboració de la guia. A continuació, el treball descriu i explica d’una manera resumida i entenedora cadascun dels apartats de la norma UNE 157001, amb el suport d’exemples perquè la guia sigui més comprensible. Es finalitza amb les conclusions del treball

Similar works

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.