Prototip d’un aerogenerador d’eix vertical

Abstract

Benvolgut lector, aquest projecte de fi de carrera tracta en dissenyar un prototip d’aerogenerador d’eix vertical de petit tamany amb la finalitat de generar electricitat per la xarxa o bé per l’autoconsum d’una planta industrial. Aquest projecte està plantejat per l’empresa OLIRAN MAGEVAIS, per tant, en primer lloc es presentaran totes les condicions prèvies de disseny que planteja aquesta empresa. Posteriorment, es farà una primera comparació qualitativa amb els aerogeneradors d’eix horitzontal tripala. A més, caldrà també mirar quins antecedents d’aerogeneradors hi ha hagut per tal d’obtenir idees i determinar en certa part les característiques i prestacions del disseny del prototip. Es dimensionarà la màquina amb el plantejament d’un primer funcionament. L’objectiu és fer un primer disseny mecànic que permeti validar la fabricació, el correcte muntatge i el correcte funcionament al llarg d’una vida raonable. Per a dur a terme tot això, es seguirà l’estratègia de començar l’estudi per les ales i anar a parar al pilar central, donat que d’aquesta manera es parteix de les forces implicades en el model. Cal no oblidar que es cercarà informació de les normatives internacionals de tal manera que doni la possibilitat de implantar-ho en el màxim de localitzacions possibles. Per a complementar tot això, es realitzaran un conjunt de plànols i altres documents. També es tindrà com a objectiu fer un pressupost del projecte i de la fabricació del prototip amb la fi de comprovar que aquest cost sigui menor al pressupost màxim imposat per l’empresa. Per això, serà necessari fer un seguiment amb els diferents proveïdors, de tal manera que el pressupost s’ajusti al màxim. A més es tindrà en compte un apartat mediambiental que preveurà diversos aspectes de la màquina en relació amb el medi ambient. Finalment, cal dir que de tot aquest projecte s’obtindrà el disseny d’un prototip d’aerogenerador d’eix vertical, amb un primer dimensionament, els càlculs més significatius de cara a la seva funcionalitat, i el conjunt de plànols i documentacions més importants per a la seva construcció. També s’obtindrà un pressupost el més acurat possible per comprovar que s’ajusta al cost màxim permès per l’empresa

Similar works

Full text

thumbnail-image

RECERCAT

redirect
Last time updated on 05/04/2020

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.