Article thumbnail

Després de l’ESO què : eleccions i restriccions dels i les joves d’origen immigrant

By Rafael Merino

Abstract

En el projecte s’analitzarà, des d’una perspectiva biogràfica, la construcció d’aquests itineraris, amb les seves potencialitats i limitacions, oportunitats i problemàtiques; el moment especialment rellevant d’estudi serà en la transició després de l’ensenyament obligatori, bé sigui a les diferents vies formatives postobligatòries o bé al mercat de treball. El final de l’ESO és un moment de bifurcació i d’elecció, d’oportunitats més tancades o més obertes. En el nostre treball empíric, analitzarem els itineraris escolars d’un territori concret, en el qual hi trobem una alta concentració de persones immigrants. A partir d’aquest entorn determinat i específic, s’intentarà analitzar elements tant “sistèmics” com “comunitaris”. Els elements sistèmics seran: institució escolar, mercat laboral i polítiques públiques. Específicament, també es tindrà en compte: l’estructura d’oportunitats (segmentació laboral i geogràfica), la configuració de l’oferta formativa i les polítiques locals d’acollida. Els elements comunitaris seran: ètnia, classe, i gènere; família i grup d’iguals i pràctiques de lleure i de consum. Específicament, també es tindrà en compte: la genealogia de la “història de contacte”, la percepció de l’estructura d’oportunitats, la distància cultural, així com problemàtiques educatives específiques (llengua i escolarització en origen), A partir de l’anàlisi d’aquests elements estructurals, el treball pretén fer una aproximació multiestratègica (quantitativa i qualitativa) als itineraris formatius i laborals dels i les joves d’origen immigrant; i fer-ho des de la pròpia perspectiva i veu dels joves, per captar les seves experiències i analitzar les lògiques de pressa de decisions que configuren els seus itineraris.The project will analyze, from a biographical perspective, the construction of educational and occupational pathways of young people from central and South America. In our empirical work, students will analyze the routes of a specific territory, in where there are high concentrations of immigrants. From this particular environment and specific elements will try to analyze both "systemic" and "community" . The systemic features are: schools, labor market and public policy. Specifically, it is also taken into account: the structure of opportunities (employment and geographical segment), the configuration of the training policies and local host community . The elements are: race, class, gender, family practices and peer group and leisure and consumption. Specifically, it is also taken into account: the genealogy of the "history of contact," the perception of the structure of opportunities, cultural distance, as well as specific educational problems (language and home schooling). From the analysis of these structural elements, the work looks multiestratègica (quantitative and qualitative) for training and employment pathways for young people of immigrant origin, and do so from their own perspective and voice of young people to raise their experiences and analyze the logic of decision making that shape their itineraries

Topics: Immigració, Transició a la vida activa -- Catalunya, Joves -- Treball -- Catalunya, Itinerari escolar
Year: 2013
OAI identifier: oai:recercat.cat:2072/213813
Provided by: RECERCAT
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2072/213... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.