Distribució de radionúclids naturals en una marjal càrstica del Mediterrani occidental: la marjal de Peníscola

Abstract

L’objectiu principal d’aquest estudi es determinar les concentracions de Rn i dels quatre isòtops de Ra al llarg de la Marjal de Peníscola, per tal de determinar els processos geoquímics principals responsables de les altes concentracions observades

Similar works

This paper was published in RECERCAT.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.