1332, abril 13. Venda

Abstract

Ramon de Banyoles, procurador de Cília (muller d'Andreu Ripoll, ciutadà de Vic) ven a Ramon Sitjar, ciutadà de Girona, la part que Cília té a les cases que habita Miquel de Godelló (dit ""en Miquel Vigatà"", habitant de Girona) que són al costat de l'habitatge del procurador, a qui es concedeixen en virtut d'aquesta Venda tots els drets i accions reals que havien pertangut a Cília. La Venda es fa pel preu de 100 sous bar., que el procurador reconeix haver rebu

Similar works

Full text

thumbnail-image

Memòria Digital de Catalunya

Full text is not available
oaioai:mdc.csuc.cat:perga...Last time updated on 4/5/2020

This paper was published in Memòria Digital de Catalunya.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.