[1329] gener 1. Venda

Abstract

Saura, vídua de Mestre Guillem Galau, difunt metge de Vic, i que ara posseeix tots els seus béns (encara que no arriben a equivaldre al que li correspon per dot i esponsalici) cedeix a Humbert de Bigues la seva part a la Venda del casal que Guillem havia heretat del seu germà Pere Arnau, situat prop del castell de Montcada de Vic. Aquesta cessió, per la qual reconeix haver rebut 600 sous bar., es fa a reserva dels drets de domini directe del senyor del castell de Montcad

Similar works

Full text

thumbnail-image

Memòria Digital de Catalunya

Full text is not available
oai:mdc.csuc.cat:pergamiBC/37320Last time updated on 4/5/2020

This paper was published in Memòria Digital de Catalunya.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.